Coalitieakkoord Stichtse Vecht afgerond

vrijdag 20 april 2018 17.34 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 20 april 2018 20.41 uur | auteur: PB Gemeente Stichtse Vecht
  • Foto: Jan Van Dam
  • Foto: Jan Van Dam
  • Foto: Jan Van Dam

‘Samen werken aan duurzame oplossingen’: dat is het motto van het Coalitieakkoord 2018-2022 dat vandaag is gepresenteerd door de VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en CDA. Het akkoord legt accenten bij een duurzame evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling, een goede leefomgeving, de kracht van inwoners, zorg voor elkaar, veiligheid en een financieel gezonde, modern functionerende gemeente. De partijen investeren één miljoen euro extra hierop. De vier coalitiepartijen leveren elk één wethouder. Het nieuwe college van B&W krijgt de opdracht om het Coalitieakkoord uit te werken, samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Formatieproces
Op 24 maart startte formateur Tjapko Poppens zijn verkenning met de 10 partijen uit de raad. Na deze verkenning gingen VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en CDA aan de slag om een coalitie te vormen. De heer Poppens: “de onderhandelende partijen zijn er, binnen één maand na de verkiezingen, in geslaagd een door alle partijen gedragen coalitieakkoord te realiseren, inclusief een financiële onderbouwing. Dit resultaat is bereikt door een constructieve opstelling, een voortvarende bestuursstijl en door te denken in oplossingen in plaats van tegenstellingen.” 

Nieuwe stijl van besturen

Dé basis voor een goed bestuur is het werken mèt en vóór een samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt en de aanwezige kennis in de samenleving wordt benut. “We kiezen voor een stevig bestuur, dat betrouwbaar, verbindend en stabiel samenwerkt en dat het vertrouwen geniet van de inwoners. Keuzes moeten transparant zijn en uitlegbaar. Voorop staat: Heldere keuzes maken, denken in oplossingen en kansen, prioriteiten stellen en verantwoording afleggen,” aldus de coalitie.  

Vijf programma’s

Het Coalitieakkoord omvat vijf centrale programma’s. Hoofdlijnen daarin zijn:


1. Duurzame evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling

De coalitie wil innovatief  en duurzaam bouwen, met een hoge woonkwaliteit, extra inzet op sociale huur en met respect voor de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteit van Stichtse Vecht.

Inwoners worden eerder betrokken bij ruimtelijke projecten. Forse inzet is gepland op het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, het  energieneutraal maken van woningen, het realiseren van zonne-energie en het afkoppelen van hemelwaterafvoeren.  

2. Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen
Het leefklimaat voor inwoners moet optimaal zijn, met een  sterke economie, een eigentijds winkelaanbod, meer aandacht voor cultuur en behoud van erfgoed.  De coalitie kiest voor revitalisering van bedrijventerreinen, het verminderen van regeldruk bij ondernemers en verbetering van de dienstverlening. Ook pleiten de partijen voor kwaliteitstoerisme. 

“Cultuur is onmisbaar,” aldus de partijen, daarom investeren we hierop extra. Wij willen het beperkte achterstallig onderhoud van sportaccommodaties wegwerken.  Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom blijven gereduceerde tarieven bestaan.  

3. Krachtige inwoners door zorg voor elkaar
“Belangrijk is een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en niemand aan de zijlijn staat” zo schrijven de partijen. “We willen onze kinderen en jongeren een leuke, uitdagende, veilige en perspectiefvolle toekomst bieden”, waarbij  werkgelegenheid en huisvesting speerpunten zijn.” Partijen in de jeugdzorg moeten nog meer samenwerken. We onderzoeken de modernisering van de schoolgebouwen. “Ouderen en hulpbehoevenden moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De ouderenconsulenten en het ruimhartige WMO beleid blijven. Wij zijn trots op mantelzorgers en vrijwilligers. Daarom willen we hen ondersteunen. Er komt extra geld voor de reintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”   

 4. Financieel gezond besturen en werken

Het Coalitieakkoord gaat uit van solide financieel beleid. De gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd. Als er geld over is, wordt dit besteed aan de inwoners in de vorm van uitbreiding van beleid, lastenverlichting of reserveringen voor de toekomst. Leges mogen maximaal kostendekkend zijn. Inwoners mogen rekenen op een goede dienstverlening en een  moderne en klantgerichte organisatie. De coalitie pleit voor een transparant inkoop- en aanbestedingsbeleid met aandacht voor lokale ondernemers.
Er komt een investeringsfonds dat veranderingen in de samenleving te weeg kan brengen bijvoorbeeld voor groepen die specifiek aandacht vragen of om vastgeroeste patronen te doorbreken.  

5. Een veilig gevoel voor iedereen
Er wordt stevig ingezet op de aanpak van ondermijning. Dat is georganiseerde criminaliteit die binnendringt in de ‘bovenwereld’. Daarnaast vindt de coalitie vooral het voorkomen van overlast en criminaliteit belangrijk. Dat kan door uitbreiding van capaciteit van de Buitengewoon Opsporings-ambtenaren, goede data analyse, cameratoezicht en meer toezicht en handhaving op straat.    

Nieuw college van burgemeester en wethouders
De fracties vragen de burgemeester het coalitieakkoord op 26 april te agenderen voor de raad. Dan is ook de installatie gepland van de nieuwe wethouders. De kandidaat-wethouders en beoogde portefeuilles van alle leden van B&W zijn:

Burgemeester Marc Witteman
openbare orde en veiligheid; integrale handhaving; dierenwelzijn; evenementenbeleid; integriteit; externe betrekkingen; regionale samenwerking; communicatie en bestuurlijke vernieuwing.


Jeroen Willem Klomps VVD

1e locoburgemeester
financiën, gemeentelijke huisvesting en facilitaire zaken; maatschappelijk vastgoed, dienstverlening, inkoop- en aanbestedingen, toezicht gemeenschappelijke regelingen, personeel en organisatie; de omgevingswet; verkeer en horecabeleid;


Linda van Dort GroenLinks

2e locoburgemeester   
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; duurzaamheid en milieu; water; grondbedrijf; lokale media en project N230


Frank van Liempdt Lokaal Liberaal

3e locoburgemeester
economie; werk en inkomen; toerisme, recreatie en plassenschappen, cultuur en monumenten; natuur en landschap; subsidiebeleid; gebiedsgericht werken; beheer leefomgeving


Hetty Veneklaas CDA

4e locoburgemeester
wmo, volksgezondheid; welzijn; ouderenbeleid; jeugdbeleid en jeugdzorg; onderwijs; jongerenwerk; sport en spel.

De definitieve portefeuille-indeling wordt bekrachtigd in de eerste vergadering van het nieuwe college van B&W.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES