Waterschap past basis regelgeving aan; 'ja-mits' Keur

maandag 25 juni 2018 13.29 uur | laatst gewijzigd: maandag 25 juni 2018 14.36 uur | auteur: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het waterschap heeft haar regelgeving volledig aangepast. De nieuwe regelgeving biedt meer mogelijkheden voor inwoners, bedrijven en andere overheden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen plannen en rekening te houden met een goede waterhuishouding.

Regels vastgelegd in een “ja-mits” Keur
Ieder waterschap legt regels om het waterbeheer in goede banen te leiden vast in de Keur. De bestaande Keur past niet meer in onze veranderende wereld. We willen regels die eenvoudig zijn, kosten besparen en vooral meer ruimte bieden. Daarom heeft het waterschap een volledig nieuwe Keur opgesteld. Een “ja-mits” Keur waarin we er vanuit gaan dat mensen die plannen maken voor op of aan het water, daar verantwoordelijk mee om gaan.

Vooruitlopend op de omgevingswet

Het waterschap heeft vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet, gekozen voor deze nieuwe benadering. Van een “nee, tenzij” naar een “ja-mits” Keur. Dit betekent dat initiatieven en handelingen in principe zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de zorgplicht en eventueel gestelde voorwaarden zodat de waterschapsbelangen geborgd blijven. Dit legt meer verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers. Er geldt anders dan voorheen niet meer automatisch een vergunningplicht. Veel handelingen zijn vergunning-vrij of vallen onder een algemene regel. Wel moet altijd de zorgplicht in acht worden genomen. In de uitvoeringsregels is opgenomen wanneer sprake is van alleen zorgplicht of zorgplicht in combinatie met een algemene regel of vergunningplicht.

Inspraakperiode
De ontwerp-Keur, de uitvoeringsregels en beleidsregels (incl. keurkaarten) zijn vanaf maandag 25 juni tot en met maandag 3 september 2018 in te zien op onze website: KLIK HIER. De stukken zijn in deze periode ook (digitaal) in te zien op het kantoor van het waterschap, op Poldermolen 2 in Houten. Graag even bellen voor een afspraak op 030 634 5700. Iedereen die vindt dat de nieuwe regels zijn belangen schaden of dat gegevens in de keurkaarten niet kloppen, kan tot en met maandag 3 september zijn zienswijze indienen.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES