Alternatieve dekking voor Werkbedrijf Stichtse Vecht

vrijdag 05 oktober 2018 09.33 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 05 oktober 2018 10.56 uur | auteur: Robbert Oelp

In verband met de vorming van een Werkbedrijf Stichtse Vecht, is de gemeente voornemens om het pand aan De Corridor 8 over te nemen van PAUW Bedrijven. Tot juni was de redenatie dat alle kosten van Werkbedrijf gedekt zouden kunnen worden uit de rijksbijdrage Wsw. Dat is nu niet meer het geval. In het raadsvoorstel is een alternatieve dekking verwerkt. Het pand aan de Corridor 8 wordt aangekocht ten behoeve van de vestiging van Werkbedrijf Stichtse Vecht. De commissievergadering sociaal domein vergadert dinsdag 9 oktober over het voorstel van het college.

Voor het jaar 2018 wil het college en deel van het tekort (€ 28.100,-) dekken uit de risicoreserve sociaal domein het het tranformatiebudget verlagen met € 100.000,-. Voor het jaar 2019 wil het college het tekort voor € 100.000,- dekken uit de risicoreserve sociaal doemen en resterende € 135.962,- dekken uit de algemene reserve. Voor 2020 en verder wil het college de jaarlijkse tekorten dekken door een taakstellende korting op het budget bijzondere bijstand.

Gemeente Stichtse Vecht: 'We realiseren ons dat dekking van kosten door een onttrekking aan de algemene reserve gevoelig ligt. We wijzen erop dat we bij het zoeken naar dekking binnen het gehele sociaal domein gekeken hebben naar mogelijkheden, maar deze uiteindelijk niet hebben kunnen vinden. Mede omdat de voorgestelde dekking uit de algemene reserve een incidenteel karakter heeft (alleen in 2019) menen wij dat dit voorstel verantwoord is. Ten aanzien van de voorgestelde dekking ten laste van de bijzondere bijstand/minimabeleid realiseren we ons dat we hierbij nog niet direct de gevolgen daarvan voor die doelgroep kunnen aangeven. Versobering van de bijzondere bijstand/minimabeleid is echter een in het collegewerkprogramma opgenomen punt. Uitwerking hiervan gaan binnenkort plaatsvinden.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES