Vernieuwing doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer

zondag 23 december 2018 15.39 uur | laatst gewijzigd: zondag 23 december 2018 15.44 uur | auteur: RIB Gemeente Stichtse Vecht

De U16 gemeenten en de provincie gaan de komende jaren samenwerken aan vernieuwing van het doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer. Vernieuwing is nodig omdat het huidige vervoerssysteem – met name Regiotaxi - niet goed aansluit bij de vraag en behoefte van de gebruikers, en in de toekomst voor de gemeenten niet meer financieel houdbaar is. Dit laatste heeft te maken met enerzijds de afbouw van de provinciale subsidie en anderzijds met de toename van het gebruik doordat mensen langer thuis blijven wonen en de vergrijzing.

Regiotaxi vanaf 2024 alleen voor Wmo
De Regiotaxi is een vervoersvorm die nu beschikbaar is voor ov-reizigers en Wmo-geïndiceerden. Het contractbeheer van de Regiotaxi doet de provincie al vele jaren in opdracht van de deelnemende gemeenten. Vanaf 2024 start een nieuwe ov-concessie. Dan kunnen alleen de Wmo-reizigers nog gebruik maken van de Regiotaxi. De gemeente is verantwoordelijk voor Wmo-reizigers. Om die reden is het logisch dat gemeenten vanaf dat moment inkoop en beheer van de Regiotaxi zelf gaan oppakken. De provinciale financiële bijdrage voor ov-reizigers (zonder Wmo-indicatie) wordt de komende jaren afgebouwd en vervalt helemaal vanaf 2024.

Aanpak vernieuwing
Er is een programmateam samengesteld met vertegenwoordigers van iedere Wmo-regio en de provincie Utrecht. Als bouwsteen voor de komende vernieuwing maakt de gemeente gebruik van de visie doelgroepenvervoer en de provinciale analyse ‘aanvullend openbaar vervoer’. Deze visie en analyse heeft het college van B&W op 18 december 2018 aangewezen als bouwsteen voor de vernieuwing in het doelgroepenvervoer. De drie pijlers die in de visie en analyse staan worden uitgewerkt door het programmateam. Het gaat om:

* invulling afstemming doelgroepenvervoer
* aanvullend openbaar vervoer
* toeleiding naar het reguliere openbaar vervoer

Vervoersaanbod vanaf 2024
Vanaf 2024 verandert het algemene busnetwerk. De gemeenten en provincie moeten zorgen dat er een adequaat en passend vervoersaanbod blijft bestaan voor reizigers zonder vervoersalternatief. Het gaat hier om reizigers die door het wegvallen van de busritten, lijnen of haltes, niet meer kunnen reizen, maar in principe wel in staat zijn om zelfstandig te reizen Om te voorkomen dat deze reizigers een oneigenlijk beroep doen op het doelgroepenvervoer (Regiotaxi en leerlingenvervoer), is het belangrijk dat er aanvullende openbaar vervoersvoorzieningen beschikbaar blijven.

Ruimte voor experimenteren
De looptijd van de Regiotaxi Utrecht en Veenweide loopt eind volgend jaar af. Volgend jaar moet daarom een aanbesteding plaatsvinden voor de Regiotaxi tot en met 2023. Er is onvoldoende tijd om bij deze aanbesteding al met concrete vernieuwingsplannen te komen. Binnen de aanbesteding moet daarom ruimte zijn om te experimenteren. Daarvoor is een startbudget beschikbaar van €100.000. De betrokken gemeenten en provincie Utrecht dragen ieder € 50.000 bij aan dit budget. Voor Stichtse Vecht is de bijdrage € 3.000. We houden u op de hoogte over het vervolg van de aanbesteding en de financiële gevolgen van de mogelijke experimenten.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES