Integriteitsonderzoek naar besluitvorming bestemmingsplan Zogwetering

vrijdag 11 januari 2019 08.31 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 11 januari 2019 20.35 uur | auteur: Robbert Oelp

Hoogleraar G. Minderman (hoogleraar Public Governance en Public law) gaat onderzoek doen naar de besluitvorming van het bestemmingsplan Zogwetering. Het bestemmingsplan stond ter besluitvorming op de agenda van de raad van 18 december 2018. Deze werd tijdens de vergadering van de agenda afgehaald. Afgestemd werd eerst de uitkomsten van een onderzoek af te wachten naar de besluitvorming van het bestemmingsplan. Opvallend in dit dossier is dat het vorige college goedkeuring heeft gegeven aan dit plan. Het huidige college heeft dit besluit teruggedraaid. De indiener van het plan spreekt van 'onbetrouwbaar bestuur'.

Ruimte voor ruimte
Op perceel achter Gageldijk 119b is in december 2017 een kassencomplex gesloopt. Het vorige college heeft een bestemmingsplanprocedure in gang gezet om op basis van de provinciale ‘Ruimte voor Ruimte regeling’ planologisch mogelijk te maken dat in ruil voor de sloop van het kassencomplex, met een oppervlakte van 6.100 m2 één compensatiewoning aan de Zogweteringlaan (naast nr. 2) te Maarssen kan worden teruggebouwd. Dit in afwijking van de regeling dat op de slooplocatie wordt teruggebouwd. Echter ziet het huidige college – mede op grond van de ingediende zienswijzen (3) – meerdere ruimtelijke argumenten om niet in te stemmen met het bestemmingsplan. De commissie fysiek domein van 27 november 2018 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk. In afwijking van het ambtelijk advies werd door het huidige college besloten het ontwerpbestemmingsplan in te trekken. 

Onderzoek naar besluitvorming
Wethouder van Dort heeft dit dossier overgedragen aan wethouder Klomps, omdat zij op 65 meter van de locatie en op 137 meter vanaf de te bouwen woning woont. Intern is de situatie bij de gemeente bekeken, besproken en ook beoordeeld. Gemeente Stichtse Vecht: 'Gezien de afstand van de woning tot aan de locatie van Zorgwetering 2, en gezien het feit dat de wethouder gaat verhuizen, werd er geen belangenverstrengeling geconstateerd. Echter, geconcludeerd werd dat het raadzaam zou zijn het dossier over te dragen aan een andere wethouder om alle schijn te voorkomen.'

College stemming
Uit de besluitenlijst van de collegevergadering waarin het plan is behandeld en waarin is besloten geen medewerking te verlenen aan het bouwplan, blijkt dat geen van de wethouders de vergadering heeft verlaten, waaruit geconcludeerd kan worden dat alle wethouders hebben meegestemd om tot besluitvorming te komen. Mede op basis van deze constatering heeft de raad tijdens de raadsvergadering van 18 december jongstleden de burgemeester verzocht een onderzoek in te stellen naar de besluitvorming. Uit de besluitenlijst van het college van deze week blijkt dat hoogleraar Minderman dit onderzoek gaat uitvoeren.

Onbetrouwbaar bestuur
De indiener van het plan heeft per brief al eerder laten weten verrast te zijn en spreekt van onbetrouwbaar bestuur: 'Tot mijn grote verbazing heb ik moeten vernemen dat het college van B&W - als donderslag bij heldere hemel - alsnog negatief heeft geadviseerd over het verder in procedure brengen van het bestemmingsplan! Het kan niet zo zijn dat de gemeente vier jaar zonder meer meewerkt en dan ineens onaangekondigd alsnog weigert mee te werken. Dit is onbetrouwbaar bestuur. Dat sprake is van een andere college betekent niet dat de gemeente zich van het verleden niets hoeft aan te trekken. De overheid moet een betrouwbare partner zijn.'

Het is niet bekend wanneer de uitkomsten van het onderzoek verwacht worden.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES