Rapport Zogweteringlaan: 'Besluitvormingsproces zorgvuldig en geen belangenverstrengeling'

donderdag 28 februari 2019 17.21 uur | laatst gewijzigd: donderdag 28 februari 2019 17.53 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeente heeft met onafhankelijke ogen laten kijken naar de zorgvuldigheid van de besluitvorming in het college met betrekking tot het bestemmingsplan Zogweteringlaan. Volgens het rapport is het besluitvormingsproces zorgvuldig verlopen. De onafhankelijk onderzoeker heeft geen belangenverstrengeling vanuit het college van B&W waargenomen. Het Bestemmingsplan Zogweteringlaan inclusief het rapport van Hoogleraar Minderman wordt besproken in de commissie van dinsdag 12 maart.

Ruimte voor ruimte
Op perceel achter Gageldijk 119b is in december 2017 een kassencomplex gesloopt. Het vorige college heeft een bestemmingsplanprocedure in gang gezet om op basis van de provinciale ‘Ruimte voor Ruimte regeling’ planologisch mogelijk te maken dat in ruil voor de sloop van het kassencomplex, met een oppervlakte van 6.100 m2 één compensatiewoning aan de Zogweteringlaan (naast nr. 2) te Maarssen kan worden teruggebouwd. Dit in afwijking van de regeling dat op de slooplocatie wordt teruggebouwd. Het huidige college heeft eerder besloten niet in te stemmen met het bestemmingsplan. Wethouder van Dort heeft dit dossier overgedragen aan wethouder Klomps, omdat zij op 65 meter van de locatie en op 137 meter vanaf de te bouwen woning woont.

Conclusie onderzoek

Hoogleraar Minderman in zijn conclusie: 'Ik kan – concluderend - niet anders vaststellen dan dat er geen relevante schijn van belangen of belangenverstrengeling was: niet vooraf, niet ten tijde van de voorbereiding van het besluit en niet ten tijde van het nemen van het besluit. Dat er in de context redenen waren om toch tot objectivering en dus tot de overdracht van de verantwoordelijkheid te besluiten, is begrijpelijk en getuigt van een goed gevoel voor integriteit. Het was een besluit waardoor een gezonde cultuur van bestuur en samenwerking werd ondersteund.'

Reactie waarnemend burgemeester
Waarnemend burgemeester Van Mastrigt in een brief aan de gemeenteraad: 'Inhoudelijk staat daarmee naar mijn oordeel niets meer in de weg om dit bestemmingsplan ter behandeling aan de raad voor te leggen. Het college van B&W heeft daarom op 5 februari 2019 besloten om het bestemmingsplan Zogweteringlaan ong. naast 2, ongewijzigd ter heragendering aan te bieden.' Het rapport en bestemmingsplan staat op de commissie van 12 maart aanstaande.

Lerende organisatie
Waarnemend burgemeester Van Mastrigt stelt de raad voor een bijeenkomst te organiseren: 'Ik stel voor een bijeenkomst te organiseren met de raad en met het college van B&W over thema’s als de bestuurlijke verbondenheid met maatschappelijk en/of zakelijke thema’s, het afwegen van belangen, aspecten van zorgvuldige besluitvorming en een integere verantwoorde bestuurscultuur. De bijeenkomst kan begeleid worden door de heer Minderman en kan plaatsvinden als het college van B&W en de raad weer voltallig zijn.'

Van Mastrigt in de brief aan de raad: 'Ik ben er, mèt de heer Minderman, groot voorstander van dat achtergronden en verbindingen die bestuurders of medewerkers in het maatschappelijke of zakelijke veld kunnen hebben, te allen tijde in een open en ontspannen debat bespreekbaar zijn. Ook naar mijn idee gaat zorgvuldige bestuurlijke besluitvorming niet alleen over toepassing van regels en het maken van zwart-wit afwegingen, maar minstens zozeer over omgangsvormen, openheid, een transparante bestuursstijl, controleerbaarheid en veiligheid.'

NB Het rapport toetsing besluitvorming Zogweteringlaan is bij het artikel toegevoegd.

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES