Op 20 maart stemmen voor het waterschap

dinsdag 12 maart 2019 15.14 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 12 maart 2019 15.26 uur | auteur: Waterschap

Twee stempassen zitten er in de envelop voor de verkiezingen van 20 maart aanstaande: één voor de Provinciale Statenverkiezingen en een stempas voor de waterschapsverkiezingen. Zo'n stembiljet waarvan je misschien denkt, het waterschap, wat valt daar te kiezen? Sterke dijken wil toch iedereen? Toch valt er bij deze verkiezing wel degelijk iets te kiezen.

Waterschappen
Nederland heeft 21 waterschappen die samen zorgen voor schoon en voldoende water en stevige dijken. Belangrijk, omdat een groot deel van ons land onder de zeespiegel ligt. Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen. Veilig en droog wonen gaat dus niet vanzelf. Daar werkt het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht elke dag aan. En wat valt er dan te kiezen bij de verkiezingen voor het waterschap? Er moeten veel keuzes gemaakt worden. Moet het waterschap medicijnresten en microplastics uit het water filteren, een steeds groter wordend probleem, of moeten anderen daar ook een rol in spelen? Moet het waterschap zich alleen met de dijken bemoeien of ook met een wandelpad of een betere leefomgeving voor insecten en vissen en vogels? Over dat soort onderwerpen neemt het waterschap beslissingen.

En ook over een dringende kwestie als klimaatverandering. Moet het waterschap meer nog dan nu maatregelen nemen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken? Die gevolgen zijn al merkbaar: meer droogte, denk maar aan de zomer van 2018, maar ook heviger regenbuien en een stijgende zeespiegel. Sommigen willen dat het waterschap zich alleen met de kerntaken, schoon water en sterke dijken, bezig houdt, zodat de waterschapsbelasting zo laag mogelijk blijft. Anderen vinden dat extra klimaatmaatregelen door het waterschap toch echt nodig zijn. Daar wordt door de verschillende politieke partijen verschillend over gedacht.

En over de waterschapsbelasting gesproken, waarom betalen we die eigenlijk apart? Dat weet niet iedereen. Het geld dat via de waterschapsbelasting binnenkomt, mag alleen gebruikt worden om te zorgen voor schoon en voldoende water en om ervoor te zorgen dat we in dit laaggelegen land veilig en droog kunnen wonen. Dat geld moet er altijd zijn, om er zeker van te zijn dat we deze zaken goed geregeld hebben. Door die aparte waterschapsbelasting hoeft nooit de keuze gemaakt te worden tussen het versterken van een dijk of bijvoorbeeld onderwijs of sociale zekerheid. ‘Noodzakelijke investeringen in schoon en voldoende water en waterveiligheid komen zo nooit in de knel. Van levensbelang, want goed waterbeheer is een voorwaarde om sowieso te kunnen leven, werken en recreëren in dit laaggelegen gebied’, aldus Gerhard van den Top, dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

En wie belasting betaalt mag er op rekenen dat zijn of haar belangen meegewogen worden bij de besteding van dat belastinggeld. Daarom heeft het waterschap een democratisch gekozen waterschapsbestuur, dat eens in de vier jaar door de inwoners van het gebied wordt gekozen. Dijkgraaf Van den Top: ‘Het bestuur komt op voor de verschillende belangen van die inwoners en besluit waar het geld aan wordt uitgegeven. Het is dus belangrijk dat er in het waterschapsbestuur mensen zitten die de verschillende belangen van de mensen in ons gebied vertegenwoordigen, net als in de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad. Want de besluiten van het waterschap hebben directe invloed op je omgeving. Daar gaan de verkiezingen op 20 maart 2019 over.’

www.agv.nl/waterschapsverkiezingen/stemhulp/

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft 1,3 miljoen inwoners in drie provincies, Utrecht, Noord-Holland en een klein stukje Zuid-Holland. In het algemeen bestuur van het waterschap zitten in totaal 30 leden.

In het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vind je onder andere:
1000 kilometer dijken
59 sluizen en 240 gemalen12 rioolwaterzuiveringsinstallaties

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES