Politieke verdeeldheid over bestemmingsplan Zogwetering

vrijdag 15 maart 2019 08.00 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 15 maart 2019 14.34 uur | auteur: Robbert Oelp

Ondanks een meerderheid in de commissie voor het raadsvoorstel bestemmingsplan Zogweteringlaan is de lokale politiek verdeeld. Waar volgens wethouder Klomps keurig het spoorboekje is gevolgd, daar spreekt met name de oppositie haar verwondering uit. Volgens Lokaal Liberaal is een gang naar de Raad van State vanuit de ontwikkelaar te verwachten.

Aanleiding
Op perceel achter Gageldijk 119b is in december 2017 een kassencomplex gesloopt. Het vorige college heeft een bestemmingsplanprocedure in gang gezet om op basis van de provinciale "Ruimte voor Ruimte regeling" planologisch mogelijk te maken dat in ruil voor de sloop van het kassencomplex, met een oppervlakte van 6.100 m², één compensatiewoning aan de Zogweteringlaan (naast nr. 2) te Maarssen kan worden teruggebouwd. Dit in afwijking van de regeling dat op de slooplocatie wordt teruggebouwd. Ondanks een eerdere publicatie van een ontwerp bestemmingsplan ziet het huidige college op grond van ingediende zienswijzen meerdere ruimtelijke argumenten om niet in te stemmen met het voorliggende bestemmingsplan.

Onafhankelijk onderzoek
In december van het vorige jaar werd het bestemmingsplan niet in stemming gebracht. Op initiatief van Streekbelangen werd een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Volgens dat onderzoek was het besluitvormingsproces zorgvuldig en was er geen sprake van belangenverstrengeling. Het dossier was eerder door wethouder Van Dort overgedragen aan wethouder Klomps omdat zij op 65 meter van de locatie en op 137 meter vanaf de te bouwen woning woont. Eerder werd vanuit het gemeentekantoor die situatie al bekeken en werd er geen verstrengeling van belangen geconstateerd. Waar raadsleden normaliter bij dergelijke raakvlakken de vergadering verlaten, daar was Van Dort als collegelid betrokken bij collegebesluitvorming. Dit konden diverse partijen niet koppelen aan betrouwbaarheid van bestuur. Voor de coalitiepartijen is die situatie echter klip en klaar en verwijzen naar de uitkomsten van het onderzoek van Hoogleraar Minderman: 'Besluitvorming zorgvuldig.' Het bestemmingsplan wordt dan ook in de volgende raadsvergadering behandeld. Gezien de huidige verhoudingen is het te verwachten dat het voorstel van het college wordt aangenomen: geen bouw van een woning.

Bijeenkomst
Voor waarnemend burgemeester Van Mastrigt is de bestuurlijke situatie dan nog niet klaar. Zij stelde eerder voor een bijeenkomst te organiseren over thema's als bestuurlijke verbondenheid met maatschappelijke en / of zakelijke thema's. Naast politieke betrokkenheid zijn raadsleden betrokken inwoners van de gemeente Stichtse Vecht. Velen van hen hebben raakvlakken met maatschappelijke organisaties en activiteiten. Van Mastrigt eerder in een brief: 'Ook naar mijn idee gaat zorgvuldige bestuurlijke besluitvorming niet alleen over toepassing van regels en het maken van zwart-wit afwegingen.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES