Stichtse Vecht krijgt hoge druk gasleiding

vrijdag 15 maart 2019 12.00 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 15 maart 2019 15.34 uur | auteur: Robbert Oelp

Als gevolg van het terugbrengen van de gaswinning in Groningen worden door de minister van Economische Zaken en Klimaat een aantal maatregelen getroffen. Eén van deze maatregelen is de overstap van laagcalorisch gas naar hoogcalorisch gas van bedrijven en industrieën met een hoog verbruik. Om uitvoering te geven aan deze maatregel gaat de Gasunie in opdracht van de minister van EZK in onze gemeente een nieuwe (hoogcalorisch) gasleiding aanleggen. Het tracé van de aan te leggen gasleiding loopt van het meet- en regelstation in Weesp naar Utrecht en komt bij Loenersloot onze gemeente binnen.

Aanleiding
Het gas uit Groningen is laagcalorisch. Het gas uit de velden op zee en uit het buitenland is veelal hoogcalorisch gas. Deze verschillende kwaliteiten gas worden door verschillende leidingsystemen getransporteerd. Om deze gewenste vermindering te bereiken heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een aantal maatregelen getroffen. Eén van deze maatregelen is de overstap van laagcalorisch gas naar hoogcalorisch gas van bedrijven en industrieën met een hoog verbruik. Dat betekent dat een groep van 9 bedrijven die laagcalorisch gas als brandstof of grondstof gebruiken verplicht moeten omschakelen naar hoogcalorisch gas. Hierover hebben EZK en Gasunie de gemeente benaderd.

Nieuwe gasleiding in Stichtse Vecht
Om uitvoering te geven aan deze maatregel gaat de Gasunie in opdracht van de minister van EZK in onze gemeente een nieuwe (hoogcalorisch) gasleiding aanleggen. Het tracé van de aan te leggen gasleiding loopt van het meet- en regelstation in Weesp naar Utrecht en komt bij Loenersloot onze gemeente binnen. Gemeente Stichtse Vecht: 'Het tracé volgt in noord – zuid richting zo veel mogelijk de infrastructuur van de bestaande hoogspanningsverbindingen en leidingstroken om de impact van de aanleg en de belemmering zo klein mogelijk te houden. Bij de aanleg wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van geboorde technieken.'

Recht van opstel
Vanaf 18 maart gaat Gasunie van start met het bezoeken van de grondeigenaren en gebruikers waarvan het geplande tracé hun percelen doorkruist. Het doel daarbij is om in minnelijk overleg met de betrokken grondeigenaren en gebruikers tot overeenstemming te komen over de uit te voeren onderzoeken, de toe te passen werkstrook en het vestigen van een recht van opstal op de percelen voor de aanleg en beheer van de leiding.

Bestemmingsplanprocedure
Om het aanleggen van deze leiding in planologische zin mogelijk te maken zal hiervoor een bestemmingsplanprocedure doorlopen gaan worden.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES