Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Landelijk Gebied Noord’’ - bezwaartermijn geopend

donderdag 11 april 2019 13.08 uur | laatst gewijzigd: donderdag 11 april 2019 14.13 uur | auteur: Website Gemeente Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan “Landelijk Gebied Noord”, 2de bestuurlijke lus vanaf vrijdag 12 april 2019 tot en met donderdag 23 mei 2019 ter inzage ligt.

Bestuurlijke lus
De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 2 april 2019 het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Noord” opnieuw vastgesteld. Het besluit volgt op de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (nummer: 201601663/3/R2) van 31 oktober 2018 inzake het vaststellingsbesluit van 2 december 2015 en 6 maart 2018. De Afdeling heeft de zogeheten “bestuurlijke lus” heeft toegepast, een verkorte procedure bedoeld om geconstateerde gebreken te herstellen.

Wijzigingen
Op basis van de uitspraak zijn de volgende regels in het bestemmingsplan aangepast:

- Op de verbeelding (plankaart), in combinatie met artikel 3.1. lid b, wordt aangegeven dat intensieve veehouderij niet is toegestaan ter plaatse van het agrarische bouwvlak van Nigtevechtseweg 186-188;

- Op de verbeelding en in de planregels wordt de bouw en het gebruik van dierenverblijven op het oostelijke agrarisch bouwvlak van Nigtevechtseweg 186-188 uitgesloten;

- Het gezamenlijke bouwvlak voor “wonen” ter plaatse van de percelen Nigtevechtseweg 190, 192 en 194 wordt aangepast;

- De planregels in artikel 15.2.1. onder b van de bestemming “Wonen” wordt aangepast.

Inzien
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPNoordLGB-VG03) vanaf vrijdag 12 april 2019 tot en met 23 mei 2019 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en zonder afspraak inzien. Het plan ligt in de kast Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). 

Beroep 
Belanghebbenden kunnen binnen de hiervoor genoemde termijn, tegen de aangebrachte wijzigingen, een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degenen die eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun beroepsgronden betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven plandelen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES