Commissie duidelijk: Oproep tot integrale verkeersvisie en uitbreiding Breukelse ALDI ter discussie


woensdag 22 mei 2019 12.12 uur | laatst gewijzigd: woensdag 22 mei 2019 21.45 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeente Stichtse Vecht moet de parkeervoorziening op de Hazeslinger in Breukelen aanpassen. De 191 smalle parkeerplaatsen voldoen niet aan de hedendaagse norm. Het college peilde dinsdag 21 mei bij de commissie Fysiek Domein een voorkeursvariant waarbij het aantal parkeerplaatsen wordt verminderd. De commissie wil echter dat het plan vanuit een breder perspectief wordt bekeken waarbij een integrale visie wenselijk is en waarbij volgens diverse partijen uitbreiding van de Breukelse ALDI op de huidige locatie niet wenselijk is.

Aanpassing parkeerplaats
In de huidige setting is sprake van 191 smalle parkeerplaatsen op de Hazeslinger. De huidige breedte- eis voor parkeerplaatsen in een winkelgebied met veel verkeersbewegingen bedraagt 2.5 m. Bij toepassing van deze eis is er ruimte voor 172 parkeerplaatsen. Het college wil dit aantal verlagen naar 145 waarbij ook 550 vierkante meter groen aan het ontwerp is toegevoegd. 

Verslechterde situatie
Voor veel commissieleden is vermindering van het aantal parkeerplaatsen niet gewenst. Onno Tijdgat van Lokaal Liberaal: ‘Als er genoeg parkeerplaatsen zouden zijn, dan zou dit plan prima zijn. Alleen; het is al jaren niet zo.’ Rob Roos: ‘Streekbelangen gaat voor het maximaliseren van het aantal parkeerplaatsen.’ Van Gaalen van GroenLinks: ‘Wij zijn geen voorstander van meer parkeerplaatsen. We zien liever dat de inwoners met de fiets hun boodschappen gaan doen.’ Het CDA vroeg aandacht voor het parkeren van personeelsleden en deed een oproep aan winkeliers dat buiten de centrumplekken te doen zodat deze plekken beschikbaar zijn voor het winkelend publiek. 

Ontwikkelingen
Het gebied staat aan de vooravond van diverse ontwikkelingen zoals een nieuwe (grotere) ALDI met appartementen. Daarnaast zijn er ideeën over herbestemming van het kerkgebouw naar woningen en sloop/nieuwbouw van het parochiehuis met extra woningen voor de toekomst. Daarmee zou de problematiek in de toekomst alleen maar groter worden. Vermeent van de PVV: ‘De problemen worden alleen maar groter bij minder parkeerplaatsen. We moeten kijken naar inventievere oplossingen.'

Uitbreiding ALDI
Diverse commissieleden zijn geen voorstander van de uitbreiding van de ALDI en pleiten voor verplaatsing van de grootgrutter. Dat zou leiden tot het breken met de huidige retailvisie waarin concentreren van winkels in centrumgebieden centraal staat. Mieke Hoek van Het Vechtse Verbond: ‘Deze uitbreiding past niet bij het kernenbeleid.’ Van Gaalen GroenLinks: ‘We vragen ons af of de uitbreiding van één van de twee supermarkten wel verstandig is.’ Rob Roos van Streekbelangen: ‘Een driekeer vergrootte ALDI ondersteunen wij niet.’ Arjan Kroon Maarssen 2000: ‘Als je uit je huisje groeit dan moet je doen net als wat ieder gezin doet. Dan ga je op zoek naar een groter huis.’ 

Breder perspectief
Naar aanleiding van de peilnota parkeren Hazeslinger wil de commissie dat de gemeente het parkeren en de doorstroming van het verkeer in het centrum van Breukelen vanuit een breder perspectief bekijkt. Van Gaalen van GroenLinks: ‘We zouden het prettig vinden als het college een verkeersonderzoek gaat uitvoeren zoals dat ook gaat gebeuren voor Maarssenbroek.’ Jos van Nieuwenhoven van de VVD: ‘Wat ons betreft is het beter het plan te koppelen aan een breed plan dat geen jaren moet duren. Verminderen van het aantal parkeerplaatsen is niet gewenst.’ Douwe van der Wal van de PvdA: ‘Het is goed om dit vanuit een breder geheel te bekijken. Ik zou willen pleiten voor een bredere visie.’ Rob Roos namens Streekbelangen: ‘Wij pleiten voor een visie op doorstroming en bereikbaarheid van Breukelen en daarbij te betrekken de opties van een ring en een extra brug over het Amsterdam Rijnkanaal ten einde de druk op de Straatweg structureel op te lossen.’

Ondergronds parkeren
De door inspreker en voormalig raadslid Dik van ’t Hof aangebrachte oplossing - parkeren ondergronds - werd niet weggestemd. Van Gaalen van GroenLinks: ‘GroenLinks kan zich vinden in de realisering van een ondergrondse parkeergarage. Wij realiseren ons dat er aan het bouwen van een ondergrondse parkeergarage extra kosten zijn verbonden. Is het een idee om de winkeliers van Breukelen te vragen mee te betalen aan een dergelijke parkeergarage?’ Mieke Hoek van Het Vechtse Verbond: ‘Een ondergrondse parkeergarage is prima. Daarin kunnen wij ons vinden. Er moeten niet minder parkeerplaatsen komen.’ De Ronde van ChristenUnie/SGP roept zijn collega's op out of the box te denken: ‘Kom eens met iets anders. We kennen in Utrecht de P&R. Laat bijvoorbeeld in Breukelen de auto’s buiten de kern staan, kom met pendelverbindingen of doe dit vanuit het station. Dit is symptoombestrijding want we laten toe dat de auto’s naar het centrum van Breukelen komen terwijl de Straatweg een verkeersknelpunt is.’

De partijen zullen achter de schermen gaan werken aan een motie en deze vermoedelijk ter behandeling aanbieden aan de komende raadsvergadering. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES