College over sturing SAVE / Veilig Thuis: 'We wachten eerst de uitkomsten af'

dinsdag 28 mei 2019 07.56 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 28 mei 2019 07.50 uur | auteur: Robbert Oelp

In de raad van maandag 3 juni wordt een aangepaste motie ingediend met betrekking tot een breed onderzoek naar SAVE / Veilig- thuis. Dit vanwege diverse signalen, problemen, de kritiek en de wens van tal van raden en wethouders een gezamenlijk onderzoek uit te willen laten voeren. De motie wordt ingediend door Maarssen 2000, PvdA, Lokaal Liberaal en Streekbelangen. In een Raadsinformatiebrief heeft het college aangegeven eerst de uitkomsten van de verschillende lijnen af te wachten. Er vindt met regelmaat een Provinciaal Breed Wethouders Overleg plaats met als doel te komen tot een gezamenlijke proceslijn over de bovenregionale sturing. Hier komen verschillende onderzoeken en verbeterplannen uit voor aldus het college van B&W.

Gemeente Stichtse Vecht: 'De ingezette acties geven in samenhang een beeld over de bedrijfsvoering en aansturing van SVMN over hoe de organisatie omgaat met gegevensbescherming. Ook geven deze acties een breder zicht op de samenwerking in de keten. De acties bieden concrete verbeterpunten en afspraken waar alle Utrechtse regio’s SVMN op gaan sturen. Vanuit de bovenregionale samenwerking zullen we nauwlettend de uitvoering van de plannen volgen en waar nodig bijsturen.'

Gemeente Stichtse Vecht vervolgt: 'In de komende weken zullen er concrete afspraken worden gemaakt over de vorm, inhoud en frequentie van rapportage en voortgangsbespreking. Naast voortgangsgesprekken met de bestuurders zal de ASG (en zo nodig een afvaardiging van de bestuurlijk overleg SAVE-Veilig Thuis) voortgangsgesprekken hebben met de Raad van Toezicht van SVMN.'

De indieners van de motie vinden afwachten op de huidige in gang gezette onderzoeken en verbeterpunten niet voldoende en stuurt aan op een breder onderzoek: 'Het lijkt de raad verstandig om een onafhankelijk, grondig en zo breed mogelijk onderzoek te laten doen om duidelijkheid te verkrijgen wat er feitelijk rondom SAVE / Veilig Thuis speelt o.a. met betrekking tot de bejegening van (pleeg)ouders en omgang met de kinderen, de communicatie, juistheid van handelen en de geschiktheid van de daarbij toegepaste kennis en deskundigheid, omgaan met data en informatie, onderlinge doorverwijzing tussen SAVE en Veilig Thuis.' Het pleit dan ook voor het breder betrekken van het Utrechts onderzoek in overleg met de gemeenten van de inkoopregio Utrecht West.

De raadsinformatiebrief en de motie is als document bijgevoegd bij dit artikel.

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES