Somber financieel beeld voor Stichtse Vecht - oplopende tekorten in het sociaal domein

woensdag 29 mei 2019 20.30 uur | laatst gewijzigd: woensdag 29 mei 2019 19.59 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het college van B&W heeft deze week de Kadernota 2020 aan de raad gestuurd. De kadernota laat een moeilijk en somber financieel beeld zien. Het college concludeert dat zij hun ambities kritisch tegen het licht moeten houden. Voor het jaar 2018 is een positief rekeningsaldo van 1,2 miljoen euro gerealiseerd.

Reactie wethouder financiën
Wethouder Jeroen-Willem Klomps (financiën): "Dat komt voornamelijk door de oplopende tekorten in het sociaal domein en de lagere bijdragen vanuit het Rijk. Onze financiële middelen zijn op dit moment niet toereikend voor de uitvoering van alle ambities uit het Collegewerkprogramma. Als college staan we voor een financieel solide beleid, ook als het krap wordt. We hebben daarom met het college gezocht naar oplossingen. Dat is niet makkelijk, maar wel nodig. We willen geen keuzes vooruitschuiven of afschuiven. De Kadernota bevat daarom diverse bijstellingen, die leiden tot een sluitend financieel meerjarenperspectief." 

Tekorten sociaal domein
In het sociaal domein wordt op dit moment een tekort van bijna 3 miljoen voorzien. In het voorstel van het college wordt een tekort van 2 miljoen binnen het sociaal domein zelf opgelost. Het college gelooft onverminderd in de ingezette transformatie in het sociaal domein, en daarom wordt verdeeld over 2019 en 2020 circa 1,5 miljoen uit de Algemene reserve gehaald. 

Raad aan zet
De Kadernota wordt behandeld in de commissievergadering van 25 juni 2019 en op 9 juli 2019 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De raad ontvangt daarnaast een zogenaamde “menukaart”. Hierin staan diverse opties voor dekkingsmaatregelen van het tekort.

Cijfers 2018
Stichtse Vecht heeft het jaar 2018 af kunnen sluiten met een positief rekeningsaldo van € 1.207.116. De algemene reserve van Stichtse Vecht is in 2018 toegenomen van 12,7 miljoen naar 13,6 miljoen als gevolg van de overname van de openbare verlichting en verkopen gemeentelijk vastgoed. Net als veel andere gemeenten, heeft ook Stichtse Vecht een tekort binnen het Sociaal domein waar onder andere Jeugdzorg, Wmo en de bijstandsverlening vallen. Voor Stichtse Vecht bedroeg dit in 2018 € 2,7 miljoen. Dit tekort heeft Stichtse Vecht in 2018 nog kunnen opvangen door gereserveerde gelden voor eventuele risico’s binnen het Sociaal Domein, in te zetten.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES