Er kan bijna gebouwd gaan worden in Maarssenbroek - Bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor onherroepelijk

vrijdag 07 juni 2019 07.56 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 07 juni 2019 07.11 uur | auteur: Robbert Oelp

Er is geen beroep of verzoek om een voorlopige voorziening aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffende Bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en kan de ontwikkelaar bijna gaan bouwen. De volgende stap zal zijn dat Winter Trust een omgevingsvergunning aanvraagt die getoetst wordt aan de bestaande regels. Als deze is afgegeven kan de ontwikkelaar gaan bouwen.

Het bestemmingsplan gaat over de herontwikkeling van de parkeergarage (P2) met kantoortoren, samen met het tankstation en de garage. Ook de parkeerplaats (P3) achter de HEMA hoort erbij. Eerder waren door de omgeving 31 zienswijzen ingediend. Samen met de uitvoerige behandeling in de commissie Fysiek domein heeft dit bijgedragen aan aanpassing van het bestemmingsplan.

Omwonenden maakten zich zorgen over een toename van de parkeeroverlast door de ontwikkelingen. De gemeente heeft om die reden een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Hierin worden aanbevelingen gedaan om de parkeerdruk te verminderen. In 2019 komt het college met een concreet voorstel over een oplossing. In de tussentijd stelt Winter Trust in de nieuwe parkeergarage tijdelijk gratis 100 extra plaatsen (op kenteken) beschikbaar voor bewoners. Na de sloop van P2 wordt het terrein door Winter Trust tijdelijk ter beschikking gesteld als parkeerterrein.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES