Onderzoeken Harmonieplein opnieuw tegen het licht

donderdag 11 juli 2019 15.10 uur | laatst gewijzigd: donderdag 11 juli 2019 14.19 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Op 7 maart 2017 heeft de raad ingestemd met het stedenbouwkundig plan ‘Harmonieplein,’. Het stedenbouwkundig plan wordt uitgewerkt in drie ontwerpbestemmingsplannen. De plannen ‘Kindcentrum’ en ‘Zuidblok’ hebben eerder ter inzage gelegen. In totaal zijn 12 zienswijzen ingediend. Overwegend van direct omwonenden. Een aantal onderzoeken worden door de gemeente opnieuw bekeken op grond van deze zienswijzen en de meest recente versie van de bouwplannen.

Onderzoeken
Gemeente Stichtse Vecht 'Voor de opstelling van het stedenbouwkundig plan en de ontwerpbestemmingsplannen zijn onderzoeken gedaan. Deze onderzoeken maken duidelijk of er met deze ontwikkeling sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Uit de zienswijzen blijkt dat omwonenden daar ondanks de onderzoeken nog steeds zorgen over hebben. Het is van belang de zienswijzen zorgvuldig te beantwoorden. Daarom wordt een aantal onderzoeken opnieuw bekeken op grond van deze zienswijzen en de meest recente versies van de bouwplannen.'

De komende maanden worden gebruikt om de onderzoeken waar nodig aan te vullen en de zienswijzen te beantwoorden. Sommige onderzoeken (nieuwe parkeerdrukmeting) kunnen pas na de zomervakantie (september) worden uitgevoerd. Gemeente Stichtse Vecht: 'Daarom wordt de termijn van 12 weken tussen de ter inzage legging van de bestemmingsplannen en de vaststelling ervan niet gehaald. Bewoners die een zienswijze hebben ingediend zijn hierover al geïnformeerd. Wij verwachten geen nadelige consequenties door het verlengen van de gestelde termijn.'

Zorgen
De zorgen van de zienswijzen hebben betrekking op het parkeren van auto’s en fietsen, veilige verkeersafwikkeling, hoogte van de gebouwen in relatie tot uitzicht, privacy en bezonning. Geluidbelasting van het nieuwe schoolplein en bouwwerkzaamheden in relatie tot bestaande bebouwing en bereikbaarheid van ondernemers. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES