Bewonerscollectief “Zonnepanelen het dak op” strijdt voor behoud van groen.

donderdag 05 september 2019 10.41 uur | laatst gewijzigd: donderdag 05 september 2019 09.51 uur | auteur: Sander van der Spek

Het plan voor een zonneveld in Loenersloot stuit bij omwonenden op grote weerstand. Het bewonerscollectief “Zonnepanelen het dak op” is voorstander van duurzame energie en vindt dat er bij de keuze van een locatie zorgvuldiger moet worden gekeken naar geschiktheid, en dat het tijd is voor openlijk overleg tussen bewoners, investeerders en gemeente.

Investeerder Begro en Energie-coöperatie 2030.nu beramen, samen met twee veehouders, plannen om in Loenersloot 35 hectare (= 60 voetbalvelden) vol te zetten met circa 83.000 zonnepanelen.

Het bewonerscollectief, gesteund door alle omwonenden minus de twee veehouders, weet zich gesterkt in zijn boodschap door toenemende bezwaren, ook bij de landelijke politiek, en vraagtekens bij het opofferen van natuur- en landbouwgrond voor zonnevelden. Daarom willen zij de discussie tussen bewoners, boeren, investeerders en gemeente aangaan om zo tot andere oplossingen te komen.

Het nu door Begro en 2030.nu gekozen gebied ligt aan een recreatieve vaar- en fietsroute, en huizen kijken er direct op uit. De zonnepanelen zijn direct rond drie woningen gepland. Bij meer dan 40 huizen en woonarken zal het huidige weidse groene uitzicht worden aangetast. Naast de afname van woongenot verminderen woningen in waarde. Vanuit toeristisch en recreatief oogpunt is het onwenselijk om boottoeristen op de Angstel, fietsers en wandelaars te laten recreëren te midden van 2,5 meter hoge zonnepanelen in plaats van op de mooie groene landelijke polderweggetjes.

Het bewonerscollectief wil een degelijk onderzoek naar andere mogelijkheden in Stichtse Vecht om de klimaatdoelen te bereiken. Ze denkt aan zonnepanelen op daken, bermen langs spoor- en snelweg, bedrijventerreinen of in ieder geval gebieden waar omwonenden, toeristen en natuur geen hinder ondervinden van deze zonnevelden.

Los van het negatieve effect op het woongenot van de omwonenden zijn er meer vraagtekens. Een reëel risico is dat de natuur in de polder wordt vernietigd. De veengrond droogt uit en verliest haar waterbergende werking waardoor regenwater sneller afgevoerd moet worden naar de Angstel. Hierdoor wordt de polder droger met alle negatieve ecologische gevolgen van dien. Daarnaast kunnen zonnepanelen milieu- en bodemverontreiniging veroorzaken omdat zonnepanelen bij regen giftige en zware metalen uitspoelen in de grond.

Er is onvoldoende kennis over het effect op flora en fauna. Wel wijst zeer recent onderzoek van Universiteit Wageningen uit dat het minstens 10 jaar duurt voordat de biodiversiteit van grond onder zonnevelden herstelt.
Zonnevelden behoren niet het startsein maar het sluitstuk te zijn van de verduurzaming, en horen niet thuis in gebieden met landschappelijke en recreatieve waarde.
Zonnepanelenhetdakop.nl
geenzonneweide@gmail.com

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES