Rekenkamer: 'Gebiedsgericht werken in Stichtse Vecht komt onvoldoende van de grond'

dinsdag 25 februari 2020 15.24 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 25 februari 2020 15.28 uur | auteur: Persbericht rekenkamer Stichtse Vecht

In 2011 is de gemeente enthousiast gestart met gebiedsgericht werken om maatwerk voor de kernen te bieden. De doelen zijn echter onvoldoende uitgewerkt in concrete ambities en resultaten. Dan is lastig te beoordelen wat er is bereikt. Positieve resultaten zijn er wel, zoals het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven in de kernen en de samenwerking met partners, zoals politie, welzijn, woningcorporaties en bewonersorganisaties. Het rapport ‘Resultaten van gebiedsgericht werken in Stichtse Vecht’ is vandaag naar de raad gestuurd.

Conclusies
De manier van gebiedsgericht werken
is een aantal keren aangepast, maar dit leidt niet tot een betere inbedding in organisatie. Onduidelijk blijft wat voor de gemeente prioriteit heeft: de behoefte en mogelijkheden van onderop (namelijk, vanuit de kernen) of het vastgestelde, sectorale beleid? Dit maakt communicatie over keuzes van de gemeente ingewikkeld. Bewonersorganisaties vinden dit een knelpunt in de samenwerking met de gemeente.

De inzet van gebiedsregisseurs en gebiedswethouders verloopt anders dan beoogd. Gebiedsregisseurs hebben nog steeds een belangrijke verbindende rol tussen kernen en de gemeentelijke organisatie en worden door bewonersorganisaties zeer gewaardeerd. Zij besteden veel tijd aan beheerzaken sinds er geen gebiedsbeheerders meer zijn en komen te weinig aan strategische taken toe. Bij de wethouders bestaat verschil van mening over de meerwaarde van de functie van gebiedswethouder als bestuurlijk aanspreekpunt. Veel vragen moeten namelijk naar de vakwethouder voor beantwoording en vervolgacties.

Burgerparticipatie is een wezenlijk onderdeel van gebiedsgericht werken. De gemeente was de afgelopen jaren vooral gericht op samenwerking met de 37 bewonersorganisaties in de kernen. Om ook andere bewoners en andere belanghebbenden te bereiken en te betrekken bij hun leefomgeving, zoekt de gemeente nieuwe vormen van participatie bij projecten. Er is wel draagvlak voor de gedachte van gebiedsgericht werken, maar minder voor de huidige werkwijze. De gemeente wil in 2020 een nieuwe visie op het gebiedsgericht werken opstellen.

Aanbevelingen
De rekenkamercommissie doet een aantal aanbevelingen ter overweging van het gebiedsgericht werken door de gemeente. Ontwikkel een geheel andere koers die breder is dan sec gebiedsgericht werken. Maak de integrale opgaven in gebieden leidend voor de organisatie en stem daar de werkwijze en de samenwerking met externe partijen (politie, welzijn, woningcorporaties) op af. Herijk de positie van gebiedsregisseur en gebiedswethouder. Positioneer de gebiedsregisseurs als omgevingsmanagers die werken aan de vastgestelde, integrale opgaven in ‘hun gebied’. Streef naar een brede participatie om een grotere groep bewoners en andere belanghebbenden te bereiken. Organiseer samen met de bewonersorganisaties jaarlijks een (thema)bijeenkomst waarbij kennis, ervaringen en lessen onderling worden gedeeld. Volg het proces en resultaten structureel en rapporteer hierover.

In het rapport is een reactie van het college opgenomen, met als reactie hierop een nawoord van de rekenkamercommissie. Het rapport wordt op 17 maart 2020 door de raad besproken

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES