[Update] Juridische brandbrief schoolkeuze dislocatie Zuilense Vecht

donderdag 20 augustus 2020 13.49 uur | laatst gewijzigd: donderdag 20 augustus 2020 15.00 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Vanaf 2018 zit het college van B&W op de noemer dat er op het nieuwe sportpark Zuilense vecht een dislocatie van KBS de Pionier gehuisvest dient te worden. Dit tegen het zere been van Stichting WereldKidz. Nu dat het college een definitief besluit heeft genomen is het voor genoemde stichting een reden om er een advocaat op te zetten. Het heeft een juridische brandbrief gestuurd aan het college en ter informatie ook aan de gemeenteraad: ‘Zowel de gevolgde procedure als uw besluit is in strijd met toepasselijke regelgeving en daarmee onrechtmatig.’

Dislocatie
Vanaf het begin koppelde de gemeente de komst van een dislocatie van de Pionier in het gebied de Zuilense Vecht aan de nieuwbouwontwikkeling van de Daalsehoek in Maarssen-Dorp. Het lijkt er daardoor op dat andere schoolorganisaties bij voorbaat kansloos waren voor vestiging in het nieuw te ontwikkelen gebied. Het college van bestuur van WereldKidz (merknaam van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland) stuurde daarom eerder in 2019 al een brandbrief over de procedure en de te verwachten keuze voor de Pionier.

Juridische brandbrief
In juli van dit jaar heeft de gemeente definitief gekozen voor een dislocatie van de Pionier in het nieuwbouwproject Zuilense Vecht nabij Op Buuren. Reden voor het bestuur van WereldKidz een advocaat in de arm te nemen en een juridische brandbrief te sturen. Volgens de brief is zowel de procedure als het besluit in strijd met regelgeving en daarmee onrechtmatig en heeft de gemeente buiten de lijntjes gekleurd: ‘Met de primair planologische benadering zoals die aan de haalbaarheidsonderzoeken en besluitvorming ten grondslag ligt, eigent uw college zich een rol die gemeenten wettelijk niet toekomt’. Volgens de advocaat van WereldKidz is daarnaast zowel in procedurele zin als in materiele zin de wetgeving geschonden en is er sprake van ongelijke behandeling: ‘Het lijkt van meet af aan ervoor te zijn gekozen de onderwijsvoorziening in Zuilense Vecht aan Scholenstichting Pastoor Ariëns te gunnen. Die keuze schendt de vrijheid van richting en inrichting van andere schoolbesturen zoals WereldKidz.’ 

Ontwikkeling Daalsehoek
De keuze voor de Pionier heeft een direct link met de ontwikkeling van de Daalsehoek in Maarssen-Dorp. Dit plan is begin januari 2018 door het college ingetrokken omdat het raadsvoorstel niet besluitrijp was. De ontwikkeling betrof een integraal plan voor de gehele Daalsehoek tussen Huis ten Boschstraat, Plesmanlaan en Thorbeckelaan in Maarssen-Dorp. Het omvatte nieuwbouw voor KBS De Pionier, een nieuwe gymzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, 21-sociale nul op de meter appartementen, 6 twee onder een kap woningen, 11 vrijstaande woningen en een buitenruimte.

Gemeente Stichtse Vecht laat in een reactie weten: 'Wij hebben kennis genomen van deze brief van de advocaat van WereldKidz en beramen ons nu op een reactie. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt komt er in het nieuw te ontwikkelen sportpark Zuilense Vecht een dislocatie van KBS de Pionier inclusief kinderopvang.'

Wethouder Hetty Veneklaas: “We hebben zorgvuldig afgewogen of we onderwijs willen in sportpark Zuilense Vecht en, zo ja, van welke school. KBS de Pionier kwam voor onze gemeente als de beste optie uit de bus. Dit vanwege de spreiding van onderwijs over de wijken en het vraagstuk rondom de vervangende nieuwbouw op hun hoofdlocatie, dat we ook moeten oplossen. We snappen dat dit zuur kan zijn voor de twee andere schoolbesturen met scholen in Zandweg-Oostwaard. Met de keuze voor de Pionier lossen we echter meerdere vraagstukken tegelijk op en dat is het meest gunstig voor onze inwoners. Daarom stellen we dit voor aan de gemeenteraad.”

 

 

 

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES