Volle agenda voor politiek in Stichtse Vecht

dinsdag 15 september 2020 14.39 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 15 september 2020 15.43 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Deze week komen commissieleden bij elkaar om te vergaderen en de eerste stappen in besluitvorming te nemen over diverse onderwerpen.

Commissie Bestuur en Financiën

Op dinsdag 15 september vergadert de commissie Bestuur en Financiën. Dit zijn de onderwerpen:

Jaarverslag klachtbehandeling 2019 Dit punt is op verzoek van Maarssen 2000 geagendeerd en bespreekt de klachtenbehandeling binnen de gemeente.

Bestuursrapportage 2020 In de bestuursrapportage geeft het college informatie en legt ze verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting. De rapportage gaat over de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Nota reserves en voorzieningen De gemeenteraad stelt periodiek de beleidsregels vast voor de reserves en voorzieningen. Deze beleidsregels zijn opgenomen in de Nota Reserves en voorzieningen. Hierin staat een overzicht van de aanwezige reserves en voorzieningen met daarin benoemd het doel, de omvang, de looptijd, de voeding en de bestedingswijze van de reserve of voorziening. Deze wordt ieder jaar bij de jaarrekening geactualiseerd. Daarnaast wordt de gemeenteraad voorgesteld om een aantal bestemmingsreserves samen te voegen.

Beleid Algemene reserve Het gebruik van woorden zoals ‘solide financieel beleid’ en een ‘financieel gezonde gemeente’ worden verschillend geïnterpreteerd. Door het voorgestelde beleid te hanteren worden duidelijke regels gekoppeld aan de opbouw van en stortingen en onttrekkingen aan de Algemene reserve.

 

Commissie Fysiek domein

Op dinsdag 15 september vergadert de commissie Fysiek domein. Dit zijn de onderwerpen:

Zienswijze begroting 2021 en 2e begrotingswijziging 2020 OdrU De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) voert milieu- en omgevingstaken uit voor 15 deelnemende gemeenten, waaronder Stichtse Vecht. Dat betekent dat de gemeente Stichtse Vecht als mede-eigenaar van deze gemeenschappelijke regeling een zienswijze mag geven op de begroting 2021 en de tweede begrotingswijziging 2020.

Bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar Het bestemmingsplan Kindcentrum 0-12 jaar gaat in op een onderdeel van de gebiedsontwikkeling van het Harmonieplein in het centrum van Maarssen-dorp. De twee bestaande basisscholen, de gymzaal, de BSO, de peuterspeelzaal en het KDV worden samengevoegd in één gebouw. Met dit bestemmingsplan worden de juridische kaders vastgelegd waarbinnen het Kindcentrum kan worden vergund. Voor dit onderwerp hebben zich drie inwoners zich aangemeld voor schriftelijke inspraak. De tekst is bij agendapunt 5 in de agendagepubliceerd.

Gebiedsvisie Atlantische Buurt (het gebied tussen Europalaan en Kennedylaan in Maarssen). De gebiedsvisie geeft een toekomstbeeld voor het verbeteren van de verblijfskwaliteit, de verkeerssituatie en het vastgoed in de Atlantische Buurt. De woningbouwvereniging Portaal bezit hier diverse woningcomplexen. Voor de Kuyperstraat is de planontwikkeling voor de bouw van 26 sociale huurappartementen al in gang gezet. Voor dit onderwerp hebben zich drie insprekers aangemeld.

Motie PvdA – Afschaffen verhuurdersheffing De PvdA bespreekt de motie waarin de partij wil dat het college een brief gaat sturen naar de Tweede Kamer en de minister van Volkshuisvesting, met de oproep om de verhuurdersheffing zo snel mogelijk af te schaffen.

Commissie Fysiek Domein

Op woensdag 16 september vergadert de commissie Fysiek domein.

Beleidsplan openbare verlichting Tijdens dit agendapunt wordt gesproken over het beleidsplan van de openbare verlichting in Stichtse Vecht. De gemeente investeert in betrouwbare, veilige, innovatieve en duurzame openbare verlichting. Op basis van het beleidsplan zullen de uitvoeringsplannen worden opgesteld.

Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Recreatieschappen Stichtse Groenlanden en plassenschap Loosdrecht In onze gemeente zijn allerlei gebieden voor openluchtrecreatie. Om deze te ontwikkelen, beheren en onderhouden werken provincie en gemeenten samen in recreatieschappen. De uitvoering van het beheer is uitbesteed aan Recreatie Midden Nederland. Recreatie Midden Nederland is de uitvoeringsorganisatie van de 2 recreatieschappen in de provincie Utrecht: Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht en omstreken. In 2 losse agendapunten worden de begrotingen van de recreatieschappen Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht besproken.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES