Extra personeel ingehuurd om WOB verzoeken hondenkennel Loenen te behandelen

zondag 01 november 2020 22.28 uur | laatst gewijzigd: zondag 01 november 2020 22.44 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Tijdens de raad van 3 november aanstaande staat de komst van een hondenkennel aan de Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht op de agenda. De gemeente heeft haar raadsleden geïnformeerd dat zij extra personeel heeft moeten inhuren om de WOB verzoeken (Wet openbaarheid van Bestuur) over dit onderwerp te kunnen beoordelen.

WOB-verzoeken groot van omvang
Gemeente StichtseVecht: 'De Wob-verzoeken zijn zo groot van omvang dat zij zijn/werden beantwoord in de vorm van diverse deelbesluiten, om op een structurele wijze en met een zo aanvaardbaar mogelijke, desondanks onvermijdbare, overschrijding van de wettelijke termijnen te beantwoorden aan deze verzoeken. Tot nu toe zijn meer dan 300 documenten openbaar gemaakt of ter inzage gelegd. Dit zijn alle documenten die voor openbaarmaking in aanmerking kwamen. De documenten zijn getoetst aan artikel 10 en 11 van de Wob. Daarnaast is er communicatie opgevraagd waarvoor het noodzakelijk was om e-mailboxen van (oud) medewerkers van de gemeente te doorzoeken. Om geen enkele e-mail te missen, zijn twintig zoektermen gebruikt. Hierdoor kwamen ongeveer 9.000 e-mails naar boven, waaronder ook veel e-mails die niet relevant zijn voor de Wob-verzoeken. De behandeling van dit deel van de verzoeken heeft lang geduurd en vergde buitengewoon veel ambtelijke inzet. Zo is er onder meer extra personeel ingehuurd om de verzoeken te beoordelen.'

Bezwaarschriften, aanvullingen, ingebrekestellingen en nadere Wob-verzoeken
De deelbesluiten zijn voor verzoekers aanleiding geweest om meerdere bezwaarschriften en aanvullingen daarop, ingebrekestellingen alsmede nadere Wob-verzoeken in te dienen, waardoor de besluitvorming niet alleen ingewikkelder is geworden, maar tijdige besluitvorming ook steeds meer onder druk is komen te liggen. Als gevolg daarvan, maar ook omdat de corona-crisis vertragend heeft gewerkt, zijn de wettelijke beslistermijnen overschreden.

Beroep te laat beslissen
Een en ander is voor verzoekers aanleiding geweest om op 24 februari 2020 een beroepschrift bij de Rechtbank Midden-Nederland in te dienen tegen het niet tijdig volledig besluiten op de twee Wob-verzoeken en tegen het niet tijdig besluiten op vier bezwaarschriften die zijn ingediend tegen reeds genomen deelbesluiten op de Wob-verzoeken.

Uitspraak rechtbank
Op 2 oktober 2020 heeft de rechtbank inzake 6 besluiten besloten dat:
• het beroep gegrond is;
• het college binnen twee weken na de dag van verzending van de uitspraak (6 oktober 2020)
   o twee besluiten dient te nemen op de resterende onderdelen van de Wob-verzoeken (de e-mails);
   o vier beslissingen op bezwaar dient te nemen;
• het college per te nemen besluit een dwangsom op te leggen van € 100,- voor elke dag dat de genoemde termijn van twee weken wordt overschreden, met een maximum van € 15.000,--.

Dit betekent concreet dat het college een maximale dwangsom verbeurt van € 90.000,-- indien de, in de zes zelfstandige uitspraken vastgestelde, beslistermijnen volledig worden overschreden.

Besluitvorming op openstaande delen Wob-verzoeken
Het college heeft deze uitspraak opgevolgd en op 30 oktober 2020 alle Wob-verzoeken afgerond met betrekking tot de hondenkennel. Na een uitgebreide en zorgvuldige selectie zijn de aangetroffen 9.000 e-mails teruggebracht tot ongeveer 530 e-mailberichten. Deze e-mails zijn openbaar gemaakt, waarbij getoetst is aan artikel 10 en 11 van de Wob.
Bij de beoordeling is bijzondere aandacht geweest voor documenten waarbij het college betrokken is geweest en die op grond van art. 54 lid 1 Gemeentewet niet automatisch openbaar zijn. In het kader van een transparante besluitvorming en een open overheid, heeft het college besloten om ook deze documenten openbaar te maken.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES