Besluiten gemeenteraadsvergadering 3 en 4 november

donderdag 05 november 2020 12.24 uur | laatst gewijzigd: donderdag 05 november 2020 12.28 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeenteraad van Stichtse Vecht vergaderde op 3 en 4 november. Het nam besluiten met betrekking tot de mogelijke komst van een hondenkennel in Loenen aan de Vecht, bestemmingsplan Wilhelminastraat 31-35 in Breukelen, over de vastgoednota en een motie rondom aanpassingen van de N201.

Hondenkennel Loenen aan de Vecht
Tijdens de raad van 3 november stond ‘een verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning’ voor de komst van een hondenkennel centraal. In krappe meerderheid ging de raad akkoord met de verklaring. Politiek gezien is het onderwerp nog niet klaar. Door een groep inwoners werd ook een burgerinitiatief ingediend. De raad wil de inwoners die ruimte geven voor deze mogelijkheid van lokale participatie. Voor inwoners dé laatste politieke strohalm om de komst van de kennel tegen te houden. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan zullen zij (verdere) juridische stappen nemen.

Bestemmingsplan Wilhelminastraat 31-35
De raad ging unaniem akkoord met het plan nadat door middel van een motie meer oplossingen werden aangedragen ter bescherming van de privacy van omwonenden. Het plan betreft de bouw van 12 levensloopbestendige appartementen op de huidige locatie. In de huidige situatie staan er 10 duplexwoningen op het perceel. Volgens Woningstichting Vecht en Omstreken voldoen deze woningen niet meer aan de eisen van deze tijd.

Vastgoednota
De gemeenteraad van Stichtse Vecht stemde in meerderheid in met de Vastgoednota;  een belangrijke stap in de doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie als eigenaar en beheerder van het gemeentelijk vastgoed. In deze Vastgoednota wordt het beleidskader voor vastgoedmanagement omschreven alsmede sturing gegeven aan de strategische vastgoedportefeuille. Het Vastgoedbeleid uit de voorgaande jaren wordt met deze nota geactualiseerd. Door middel van amendementen en moties werden aanvullingen en verbeteringen in het plan aangebracht. Mocht het college besluiten het gemeentelijk zwembad ’t Kikkerfort van de hand te doen, dan zal het wel eerst de gemeenteraad om toestemming moeten vragen. Een breedgedragen motie daarover werd aangenomen. 

Besluitvorming rondom aanpassingen van de N201
De raad van Stichtse Vecht nam een breed gedragen motie aan die het college van B&W opdracht geeft in gesprek te gaan met de Provincie en te attenderen op de bezwaren ten aanzien van van de plannen en bij Gedeputeerde Staten te pleiten voor desnoods een afzonderlijk besluitvormingstraject. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES