Ondernemersvereniging Stichtse Vecht organiseerde goed bezochte 'Denktank' bijeenkomst

dinsdag 02 juli 2013 09.51 uur | laatst gewijzigd: woensdag 28 augustus 2013 20.19 uur | auteur: Tineke de Vries

Meer dan 30 ondernemers uit Stichtse Vecht bezochten op maandagavond de denktank bijeenkomst die in Breukelen werd gehouden. De ondernemers werd gevraagd om vragen, klachten en vooral suggesties te benoemen, die in de komende maanden besproken zullen worden met de gemeente.

Bij afwezigheid van de voorzitter nam Gerard Aaftink de honneurs waar en heette de ondernemers van harte welkom. Vervolgens gaf hij het woord aan Arjan Kroon, hoofdredacteur van RTV Stichtse Vecht, die uitlegde dat er steeds meer verandering komt in de mediastromen. Internet neemt een steeds grotere plaats in en ondernemers kunnen daarop goed inspelen zonder investeringen als ze gebruik maken van de mogelijkheden die het platform van RTV Stichtse Vecht biedt. Hierna vroeg Gerard Aaftink de aanwezige ondernemers om een opsommning van vragen, klachten en suggesties. Veel van de aangedragen punten vonden bijval; sommige ondernemers waren kritischer dan hun collega’s maar over het algemeen was men het wel met elkaar eens. Juist in deze tijd van teruglopende economische omstandigheden en een steeds meer bezuinigende gemeente moet goed met elkaar overlegd worden. Niet alleen door ondernemers met de gemeente, maar ook door ondernemers onderling. Aan de orde kwam onder meer de noodzaak om de procedures bij de gemeente te versnellen, omdat bijvoorbeeld vergunningsaanvragen vaak veel te lang op zich laten wachten, juist nu er behoefte is aan het inzetten van grootschalige, gedurfde projecten waarbij ondernemers, gemeente en provincie betrokken zijn. Er werd opgemerkt dat veel wethouders best positief staan tegenover zulke plannen, maar dat de gemeente vaak geen duidelijke visie heeft. Het initiatief starterslening, dat geen gehoor vond bij de gemeente, had 1,5 miljoen extra omzet kunnen betekenen voor diverse ondernemers in de gemeente. Verder werden nog de veelheid aan regels, de slechte bewegwijzering in en rondom de gemeente en de winkelleegstand genoemd als punten van verbetering en werd ook hier opgemerkt dat de gemeente veel vaker te vergeven opdrachten aan ondernemers binnen de eigen gemeente zou moeten gunnen. Er was een oproep om de terugloop van agrarische ondernemingen, die uiteindelijk mede de leefbaarheid in de gemeente bepalen, een halt toe te roepen, en een pleidooi om het toeristisch/recreatief product meer te profileren. Er zou een betere samenwerking tussen culturele organisaties moeten komen om elkaar bijvoorbeeld bij de planning van evenementen niet in het vaarwater te zitten. Doordat de planning nu vaak samenvalt snoept men elkaar bezoekers af. Verder was men het er unaniem over eens dat het parkeerbeleid in de gehele gemeente hetzelfde zou moeten zijn om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Ook de zondagopenstelling vond men een zaak van de ondernemers en niet van de gemeente. Er was niet alleen kritiek op de gemeente. Er werd ook aangehaald dat ondernemers zelf wellicht politiek actiever zouden moeten worden, meer bij de gemeente zouden moeten lobbyen en ook werd toegelicht dat veel oplossingen die voor de hand lijken te liggen voor de gemeente niet uitvoerbaar zijn omdat ze niet stroken met provinciaal beleid. De secretaris van de vereniging benadrukte nog eens het belang van goede communicatie onderling; er is maandelijks overleg tussen OSV en de gemeente, en tijdens dat overleg kunnen problemen die vanuit de ondernemers worden aangedragen goed besproken worden. De conclusie was dat gemeente en ondernemers elkaar nodig hebben om de leefbaarheid te bewaken en te vergroten en dat door steeds maar druk uit te oefenen op ambtenaren en politici de onderlinge verstandhouding vaak in het geding komt. Wederzijds begrip en samenwerking zullen tot betere resultaten leiden. Ondernemers moeten meegaan met hun tijd, uitgaan van eigen kracht en kansen die zich voordoen herkennen en grijpen. Alle aangedragen punten zullen op 12 september tijdens de jaarlijkse barbecue van de OSV, waarbij ook politici worden uitgenodigd, uitvoerig besproken worden.
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES