Stichtse Vecht evalueert integriteitsbeleid gemeenteraad

vrijdag 29 april 2016 12.49 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 29 april 2016 11.54 uur | auteur: PB Gemeente Stichtse Vecht
Foto: Jan Van Dam

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht stellen de gemeenteraad voor het integriteitbeleid van de raad te evalueren. Het doel is om de sterke en zwakke punten in beeld te (laten) brengen en zo nodig verbeterpunten door te voeren. Hiermee sluit de raad aan bij de al in gang gezette evaluatie van het integriteitsbeleid van het College van B&W en van de ambtelijke organisatie, die de gemeente in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) uitvoert.

Waarom evaluatie van beleid?

Volgens burgemeester Marc Witteman bekleden gemeenten als  publieke organisatie een unieke positie in de samenleving die veel verantwoordelijkheden met zich brengen, voor ambtenaren maar ook voor gemeentebestuurders. “De gemeente beschikt niet alleen over publieke middelen en zorgt voor de verdeling daarvan, ze is ook belast met de uitoefening van openbaar gezag en beschikt daarmee over een zekere mate van macht en invloed.”, aldus Witteman. “De Gemeentewet vraagt van gemeenten dat zij op een verantwoorde en transparante manier te werk gaan. Alle politieke ambtsdragers evenals de besturen, zijn volgens deze wet primair zelf verantwoordelijk voor de naleving van de regels en voor een integere invulling van hun taken.” 

Fusie

Het huidige integriteitbeleid van Stichtse Vecht dateert van de fusie ruim vijf jaar geleden. Volgens Witteman is het tijd om het beleid te evalueren en zo nodig te verbeteren. De evaluatie van het integriteitsbeleid van het college van burgemeester en wethouders en van de ambtelijke organisatie is reeds gaande. Deze evaluatie vindt plaats in het kader van artikel 213 A van de Gemeentewet, waarin B&W  wordt opgedragen periodiek onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur. Witteman: “Met het nu voorliggende voorstel  stellen we als  college  de gemeenteraad voor om bij deze evaluatie aan te sluiten.” 

Kader

De evaluatie wordt uitgevoerd samen met de vakgroep Kwaliteit van besturen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Deze vakgroep biedt  een kader aan waarmee het integriteitbeleid van Stichtse Vecht door de gemeenteraad zelf wordt geëvalueerd.

De Raad deelt de bevindingen met onderzoekers van de VU, waarna in een rapport wordt opgenomen wat de sterke punten zijn van het huidige gemeentelijke integriteitbeleid en waar verbetering of aanpassing denkbaar is. Zo worden ervaringen en expertise vanuit de gemeente gecombineerd met een onafhankelijke blik van buiten. 

100-dagen brief

In zijn 100-dagen brief van mei 2015 vroeg  burgemeester Witteman expliciet aandacht  voor integriteit. De gemeenteraad gaf hem vorig jaar  vervolgens ook de opdracht gegeven hier aandacht aan te besteden. Integer handelen is voor Witteman de basis van de vertrouwensrelatie met de inwoners. Voor hem is integriteit één van de kernwaarden voor goed functioneren van de gemeente. “Onze inwoners mogen rekenen op een betrouwbare overheid. Het vertrouwen dat wij van hen krijgen, willen wij bevestigen.”, aldus Witteman.

Hij ziet voor zichzelf een duidelijke rol weggelegd. “Vermoedens van schending van integriteit, of het van een ambtenaar is of van een bestuurder, zal ik steeds aan de orde stellen. Het naleven van het door de raad vastgestelde integriteitbeleid heeft voortdurend mijn aandacht,” zo stelde Witteman eerder.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES