College en Raad: ga in gesprek over gewenste invulling van kwaliteitsmanagement bij Stichtse Vecht

vrijdag 19 mei 2017 16.51 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 19 mei 2017 17.52 uur | auteur: PB Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Foto: Jan Van Dam

Kwaliteit is een abstract begrip en wordt door raad, college en ambtelijke organisatie op verschillende manieren opgevat. Een gesprek tussen raad en college over de gewenste werkwijze is nuttig; de raad zou zo een stevigere rol kunnen pakken en meer kunnen sturen op hoofdlijnen. Dit concludeert de rekenkamercommissie van Stichtse Vecht in haar onderzoek naar kwaliteitsmanagement binnen de gemeente.

 

De gemeente Stichtse Vecht doet het niet slecht op het gebied van kwaliteitsmanagement. De gemeente gebruikt verschillende monitoringssystemen en de organisatie besteedt structureel aandacht aan beleidsleren, door opleidingsprogramma’s en evaluaties. Er zijn weliswaar geen algemene doelen geformuleerd, wel voor onderdelen van de organisatie. De concreetheid van doelen en verantwoording verschilt per beleidsgebied: bij producten en diensten vaak specifiek en meetbaar, maar voor sociale thema’s het minst concreet.

Verschillende rollen in sturing vraagt om onderlinge afstemming

De ambtelijke organisatie is gericht op vakinhoud en tevredenheid inwoners. Het college houdt de vinger aan de pols door kwantitatieve gegevens en gesprekken met inwoners. De raad is soms geneigd om op afzonderlijke situaties en details te sturen. Dit vraagt om afstemming over welke informatie het college aan de raad moet verschaffen om een goede balans te vinden tussen sturen op hoofdlijnen en opvolging geven aan geluiden uit de samenleving.

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie beveelt aan, lettend op onderscheiden rollen van college en raad, de informatievoorziening zoveel mogelijk af te stemmen op de vooraf gestelde kwaliteitsnormen, doelen en beoogde resultaten. Hierbij is extra aandacht gewenst voor het concretiseren en monitoren van ‘sociale’ doelstellingen. De bij het onderzoek gevoegde ‘handreiking sturen op kwaliteit’ geeft aan de hand van de verschillende fasen in de ‘plan-do-check-act’ cyclus handvatten hiervoor.

In het rapport is een reactie van het college en een nawoord van de rekenkamercommissie opgenomen. Het rapport wordt op 6 juni in de commissie bestuur en financiën besproken en op 3 juli

Over de rekenkamercommissie Stichtse Vecht

De rekenkamercommissie van gemeente Stichtse Vecht is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende en kaderstellende taak. Dat doet zij door het uitvoeren van onderzoeken die zich richten op de doelmatigheid (doen ze de dingen goed?), doeltreffendheid (doen ze de goede dingen?) en rechtmatigheid (doen ze het volgens de regels?). De rekenkamercommissie wil bijdragen aan meer inzicht in de prestaties van de gemeente waar nodig aanbevelingen doen voor de toekomst

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES