Eigen bijdrage PvdA: Zorgen PvdA Stichtse Vecht over Parkeren in Bisonspoor en omliggende wijken

zondag 17 december 2017 11.13 uur | laatst gewijzigd: zondag 17 december 2017 10.20 uur | auteur: Maarten van Dijk, fractievoorzitter PvdA Stichtse Vecht

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht maakt zich al langer zorgen over de (toekomstige) parkeerdruk in de wijk Bisonspoor en in de omliggende wijken. Er is al een tekort aan parkeerplaatsen voor NS-reizigers (P+R Maarssen) en daar komen de nieuwe plannen voor de ontwikkeling van Bisonspoor (Bisonspoor 2020) nog bij.

Op 20 december 2016 heeft de PvdA Stichtse Vecht bij de vaststelling van het Ambitiedocument Bisonspoor met een motie verzocht om een “Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek Bisonspoor/ Safariweg”.

De motie roept het College van B&W op om:
• Een Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek uit te voeren naar de parkeerbehoefte van bewoners, bezoekers, werknemers en NS-reizigers in het gebied Bisonspoor/ Safariweg. Dit op basis van de ambities zoals geschetst in het “Ambitiedocument Bisonspoor”.
• Dit Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek uit te voeren binnen 6 maanden en de gemeenteraad nog voor de zomer van 2017 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

De motie is 20 december 2016 door het College van B&W overgenomen. Pas in september 2017 kregen we de uitkomsten van het parkeeronderzoek. Wat schetste onze verbazing: het onderzoek is niet uitgevoerd in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht, maar in opdracht van Wintertrust! Hoezo objectief?

De fractie van de PvdA had daarnaast gevraagd om een integraal onderzoek; waarbij ook de effecten van de plannen voor het parkeren in de omliggende wijken zichtbaar zouden worden. Dit is nu niet gebeurd. Kortom het College komt niet tegemoet aan het verzoek op grond van de motie van 20 december 2016!

Op 22 november 2017 heeft PvdA Stichtse Vecht een inloopbijeenkomst georganiseerd in de wijk Bisonspoor. Circa 35 bewoners namen deel aan deze bijeenkomst. Bewoners van Bisonspoor en Duivenkamp ervaren op dit moment al parkeerproblemen.

Op zaterdagen moeten bewoners in de buurt van MFA Safari nu al lang wachten (wachttijd tot 20 minuten) om een parkeerplaats te vinden. Hierdoor voelen bewoners zich “gevangen” omdat ze niet langer naar believen kunnen parkeren. De veiligheid komt soms in gevaar doordat mensen dubbel parkeren.

Er zijn zorgen over de toekomstige parkeerdruk met alle plannen die zijn voorzien. Nu al zien bewoners uit Duivenkamp dat winkelend publiek de auto parkeert bij de “Oudenaer”. In Antilopespoor wordt nu al veel geparkeerd door treinreizigers. Waar moeten bewoners hun auto parkeren als de parkeerplaatsen op o.a. het marktplein verdwijnen? En hoe zit het met parkeren gedurende de bouw van de nieuwe parkeergarage?

Verder is er nog steeds geen oplossing voor het structurele tekort aan parkeerplaatsen voor reizigers met de trein. Dit vraagstuk speelt al enkele jaren. Op 8 december jongstleden werden tot slot concrete plannen gepresenteerd voor de bouw van de nieuwe Parkeergarage P1: stichtsevecht.notubiz.nl/document/6000885/1/

Bovenstaande was voor de fractie van de PvdA Stichtse Vecht aanleiding om op 10 december 2017 schriftelijke vragen te stellen aan het College van B&W van Stichtse Vecht.

Schriftelijke vragen PvdA Stichtse Vecht d.d. 10 december 2017
1. Bent u met de fractie van de PvdA Stichtse Vecht van mening dat er door het College geen uitvoering heeft gegeven aan de motie van 20 december 2016 die opriep tot een Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek Bisonspoor/ Safariweg?

2. In september 2017 heeft u de Raad de uitkomsten verstrekt van een door Goudappel Coffeng BV in opdracht van Wintertrust uitgevoerde parkeerbalans.
a. Op welke wijze kunt u garanderen dat het uitgevoerde onderzoek objectief en onafhankelijk is?
b. Graag ontvangen wij de officiële opdracht die vanuit Wintertrust is gegaan naar Goudappel Coffeng BV. Kunt u deze aan ons verstrekken?
c. Waarom heeft de gemeente Stichtse Vecht niet zelf opdracht gegeven voor een Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek?

3. Wij constateren dat het onderzoeksgebied van de parkeerbalans die is uitgevoerd door Goudappel Coffeng BV zich slechts beperkt tot het winkelcentrum (rood gearceerde gebied op pagina 3 van de parkeerbalans). Bent u het met de PvdA-fractie eens dat de parkeerbalans te eng is uitgevoerd en geen integraal beeld geeft van de parkeerbehoefte in het gebied Bisonspoor/ Safariweg?

4. Kan het College van B&W inhoudelijk aangeven wat zij vindt van de conclusies en uitkomsten alsmede de gehanteerde uitgangspunten en (parkeer)normen in de opgestelde parkeerbalans “Parkeren Winkelcentrum Bisonspoor: balans en onderzoek”? Worden deze door het College van B&W onderschreven? Sluiten de in de parkeerbalans gehanteerde parkeernormen bijvoorbeeld aan op de toekomstige bestemmingen en voldoen deze aan het gemeentelijk beleid (GVVP)?

5. In bijlage 2 bij de Parkeerbalans zijn de uitgangspunten opgenomen die zijn gehanteerd bij het opstellen van de parkeerbalans. Op pagina 8 van deze bijlage 2 missen wij bij de wijziging in het parkeeraanbod het verdwijnen van de parkeerplaatsen op het marktplein (ca. 100 parkeerplaatsen) en de parkeerplaatsen achter de HEMA (69 parkeerplaatsen). Klopt onze constatering? Wat betekent dit voor de uitkomsten van de uitgevoerde parkeerbalans?

6. Is het College van B&W bereid om alsnog een Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek Bisonspoor/ Safariweg uit te voeren, waarbij ook de effecten van de door Wintertrust door te voeren parkeerregulering (in de vorm van betaald parkeren vanaf 3 uur) worden betrokken evenals de effecten van de plannen voor de parkeerdruk in de omliggende wijken inzichtelijk worden?

7. De volgende openbare parkeerterreinen (op maaiveldniveau) komen in de plannen Bisonspoor 2020 te vervallen: achter de HEMA (69 parkeerplaatsen); achter de DIRK (47 parkeerplaatsen) en het marktplein (ca. 100 parkeerplaatsen). a. Waar moeten de gebruikers van deze parkeerplaatsen (o.a. bewoners, bezoekers en treinreizigers) hun auto in de toekomst parkeren? b. Welke effecten verwacht het College op grond hiervan m.b.t. de parkeerdruk in de wijk Bisonspoor en omliggende wijken?

8. Via RIB #84 heeft u ons geïnformeerd over de realisatie van de nieuwe parkeergarage in Bisonspoor. In de RIB wordt aangegeven dat de nieuwe parkeergarage enkel toegang zal bieden voor auto’s. Fietsers en voetgangers krijgen alternatieve toegangsroutes naar het winkelcentrum. Kunt u aangeven wat deze alternatieve toegangsroutes voor fietsers en voetgangers zijn en wat de consequenties zijn voor bewoners uit de wijk Antilopespoor?

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES