Omwonenden niet blij met plannen Daalse Hoek

woensdag 17 januari 2018 11.27 uur | laatst gewijzigd: woensdag 17 januari 2018 13.52 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

Het vaststellen van een stedenbouwkundig plan voor ontwikkeling van de Daalse Hoek, tussen Huis ten Boschstraat, Plesmanlaan en Thorbeckelaan in Maarssen-Dorp, valt vooral bij de bewoners niet goed. Volgens hen gaat het vooral veel geluidsoverlast van het speelterrein van BSO De Pionier opleveren. Ook zijn de omwonenden van mening dat er naar de via de klankbordgroep ingebrachte plannen en ideeën niet wordt geluisterd. Het merendeel van de commissieleden Fysiek Domein merkten op dat zij bij het voorliggende voorstel geen goed gevoel hadden. Alleen vertegenwoordigers van de BSO De Pionier en Kind en Co waren van mening dat er door de raad niet langer gewacht moet worden om het sein op groen te zetten. Het presidium gaat een besluit nemen of het plan in een andere vorm aan de raad zal worden aangeboden.

Directeur van BSO De Pionier gaf enkele reden aan waarom er zo snel mogelijk met de plannen gestart moet worden: “Het bestaande gebouw is ongeschikt voor onderwijs” liet hij de commissie weten. Mevrouw Sluimers van Kind en Co sprak de hoop uit dat deze commissie het plan zou ‘omarmen’, die hoop werd tijdens het verloop van de vergadering echter steeds meer teniet gedaan. Inspreekster mevrouw Treffers maakte duidelijk dat er nauwelijks iets gedaan is met de inbreng van de klankbordgroep, iets wat later door de heer Van Keulen als lid van de klankbordgroep werd bevestigd. Ook verwijt Van Keulen het Kindcentrum dat deze de door hen gestelde eisen weigert los te laten waardoor verder overleg onmogelijk wordt gemaakt. De heer Stoker noemde het door de gemeente te berde gebracht geluidsrapport onvolledig en daarom niet acceptabel, en kwam met een door een, niet bij naam bekend, geluidsadviseur opgesteld rapport. Commissielid Jos van Nieuwenhoven(VVD), voor sommige commissieleden en zelfs een wethouder een blijkbaar moeilijk te onthouden naam, opperde het idee om het hele plan opnieuw te starten. “Er is een tunnelvisie ontstaan, we zijn in al die tijd geen steek verder gekomen. Waarom die haast.” Merkte hij op. Veel van de commissieleden konden zich vinden in zijn idee een informele nieuwe commissie over dit onderwerp te benoemen. Gerry Rijsterborgh(M2000) verbaasde zich dat de bewoners slechts vier dagen de tijd kregen om het geluidsrapport te lezen, en adviseerde het college aan de slag te gaan met omwonenden. Jacques Helling(Streekbelangen) liet weten dat zijn partij het in eerste instantie een mooi plan vond, maar na het beluisteren van insprekers en omwonenden delen zij de mening van VVD om tot een informele commissie te komen. Duidelijk dat het plan niet behandelingsrijp voor de raad is, vroeg wethouder Pieter de Groene om in het plan de punten vier en vijf, een aanvullend krediet voor het stichten van een nieuw kindcentrum met gymzaal met een kapitaallast van €134.148 met ingang van 1-1-2022, en een éenmalige bijdrage van €195.000 beschikbaar te stellen in 2018 aan de kinderopvangorganisatie Kind & co om daarmee de noodzakelijke aanpassingen te kunnen bekostigen die gedaan moeten worden aan de tijdelijke opvanglocatie over de duur van 3,25 jaar apart te behandelen. Deze week moet het presidium een besluit nemen in welke vorm het plan aan de raad zal worden aangeboden.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES