Eigen bijdrage stichting Maarssens Overleg Leefklimaat (MOL): Zorgwekkende ontwikkeling bouwplannen Bisonspoor.

maandag 22 januari 2018 10.55 uur | laatst gewijzigd: maandag 22 januari 2018 10.00 uur | auteur: Maarssens Overleg Leefklimaat

Bij de gemeenteraad ligt een voorstel voor het vaststellen van een stedebouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan voor de beoogde ontwikkelingen in Bisonspoor.

 Het MOL maakt zich grote zorgen over de gang van zaken. Die zorgen zijn onder andere via een brief van 6 september jl. onder de aandacht van het gemeentebestuur gebracht.

Een van de belangrijkste punten is dat er naar de mening van het MOL nu in wezen een ingrijpend voorstel ligt, zonder dat voldoende is nagedacht over de mogelijke gevolgen van de uitvoering van dit plan in relatie tot het leefklimaat. Dit geldt met name de onderdelen verkeer en parkeren.

Medio vorig jaar konden op een informatiemiddag van Winter Trust enkele maquettes worden bekeken. Daaruit kon worden afgeleid dat het streven van de ontwikkelaar veel verder gaat dan men op het eerste gezicht zou denken. Hierboven een van de gepresenteerde maquettes, gezien vanaf de Safariweg, ter hoogte van het busstation.  Nieuwe projecten zijn licht blauw of licht grijs gekleurd. Het gaat dus om veel meer dan de inmiddels bekende 70 m hoge torens tegenover het busstation.

Naast de nieuwe parkeergarage (midden – links) een hoog (60 m) gebouw op de plek van het politiebureau. Midden-achter, met 2 rondingen nieuwbouw op het terrein van de vroegere bestuursschool. Aan de rechterzijde achteraan de vervangende en hoge bebouwing op de plek van de (lage) kantoren tegenover “Safari”.

Het is zeker niet onmogelijk dat een ontwikkelaar er in slaagt op de aangegeven plekken totaal zo’n 500 appartementen te projecteren. Dit zou betekenen dat er voor deze woningen rond 750 parkeerplaatsen beschikbaar zouden moeten komen (gemeentelijke norm 1,5 per appartement).

De nieuwe parkeergarage zal 1100 parkeerplekken tellen, iets meer dan er nu in P1 en P2 beschikbaar zijn. Er is dus rekening gehouden met enige groei. Ook logisch als je kijkt naar de geplande woningbouw in o.a. Haagstede, Haarrijn en Haarzicht.

Bij het ontwerp van de nieuwe parkeergarage is geen rekening gehouden met de aanleg van parkeerplaatsen voor de nieuwe appartementsgebouwen. Er is, zo te zien ook geen ruimte om die (mogelijk 750) plaatsen aan te leggen.

Dit kan betekenen dat er, als in principe wordt ingestemd met de ontwikkelingen op de afgebeelde maquette, er in de nabije toekomst grote verkeers- en parkeerproblemen in Bisonspoor kunnen ontstaan. Er is immers geen onderzoek ingesteld naar het totale aantal parkeerplaatsen dat in de toekomst in Bisonspoor nodig zal zijn als gevolg van de mogelijke nieuwbouw.

Juist deze week bepaalde de Raad van State in beroep dat de gemeente Utrecht met een nieuw plan voor de bouw van appartementen rond het winkelcentrum Vleuterweide moet komen, omdat niet duidelijk bij dit plan is aangegeven het plan was aangegeven hoeveel parkeerplaatsen hier in de toekomst nodig zullen zijn.

Een bijna identiek geval doet zich hier voor wat Bisonspoor betreft.

Het MOL vindt dat het voorstel over de ontwikkelingen in Bisonspoor, onder andere door onvoldoende onderzoek naar de toekomstige parkeerbehoefte, niet rijp is voor besluitvorming

Het bestuur van het MOL,
Jack Ruibing,  voorzitter
Kor Buist,        secretaris

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES