Stikstofontwikkelingen raken Stichtse Vecht

zaterdag 05 oktober 2019 16.06 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 05 oktober 2019 15.11 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Stikstof is één van de aspecten waarop een project of plan moet worden getoetst. Een te hoge concentratie van stikstof leidt tot verzuring en vermesting van de bodem. Deze negatieve gevolgen openbaren zich als eerste in natuurgebieden (in Nederland Natura 2000-gebieden). Gezien de ligging van de Natura 2000 gebieden heeft dit grote gevolgen voor projecten en plannen binnen Stichtse Vecht. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Feitelijk raakt de ontstane situatie een groot deel van de activiteiten, projecten (ruimtelijk en civiel), bestemmingsplannen en vergunningaanvragen in onze gemeente omdat het merendeel van het grondgebied binnen de invloedssfeer van de natuurgebieden ligt.’

Natura 2000-gebieden waar wij in de gemeente Stichtse Vecht mee te maken hebben zijn de Oostelijke Vechtplassen, Botshol, Nieuwkoopse plassen en Naardermeer. Gemeente Stichtse Vecht: ‘De landelijke overheid zal met oplossingen voor de korte en lange termijn moeten komen. Wat de directe betekenis is van de door de commissie Remkes voorgestelde maatregelen – voor zover die worden overgenomen - zal zich moeten uitwijzen . Intussen blijven wij projecten en bestemmingsplannen voorbereiden voor zover de huidige situatie zich daartegen niet verzet. Voor wat betreft de vergunningverlening kiezen wij vooralsnog voor een pragmatische insteek. Dit betekent dat wij, in overleg met aanvrager en adviserende instanties, per aanvraag beoordelen of en in welke mate stikstof wordt meegewogen in de beoordeling van de betreffende aanvraag. In enkele gevallen kan dit een procedurerisico betekenen voor de aanvrager respectievelijk de gemeente. Aanvragers worden daarop gewezen.’

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES