Stichtse Vecht op weg naar een lokaal sportakkoord

zaterdag 15 februari 2020 12.36 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 15 februari 2020 11.51 uur | auteur: Sportakkoord Stichtse Vecht

De tweede bijeenkomst, waarin lokale sportaanbieders, vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en de zorg, verenigingen en de gemeente toewerken naar een lokaal sportakkoord, heeft op woensdag 12 februari plaatsgevonden.

Waar gaat Stichtse Vecht zich de komende jaren op richten als het om sport en bewegen gaat? Dát staat straks in het Sportakkoord van Stichtse Vecht. Bij dit akkoord gaat het om een samenwerkingen tussen sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en gemeente met als doel elkaar te vinden, te vesterken en aan te vullen. Zij commiteren zich aan de doelstelling dat iederereen in Stichtse Vecht een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.

Werksessie
Tijdens deze tweede bijeenkomst zijn de betrokken organisaties aangeschoven bij het themateam dat gericht is op 1 van de 5 eerder geformuleerde ambities. De themateams bespraken de gezamenlijke (concrete) toekomstperspectieven met ambities, doelstellingen, projecten en een beschrijving van rollen en een prioriteit kregen. Dit met als doel om bloot te leggen wat een constructieve samenwerking op korte en langere termijn aan acties en samenwerkingen kan bewerkstelligen. Met de uitkomsten van deze stap wordt een eerste concept lokaal sportakkoord vormgegeven. Marja Nieuwenhuis is als sportformateur aangesteld om de processen te begeleiden zodat begin april het sportakkoord getekend kan worden door de samenwerkende partijen.

Nationaal Sportakkoord
In 2018 heeft het ministerie van VWS gezamenlijk met de sport, gemeenten en maatschappelijke partners het Nationaal Sportakkoord gesloten. In dit akkoord is aan de hand van zes ambities afgesproken om ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

De 5 ambities van het lokale sportakkoord
Op basis van het landelijk sportakkoord zijn er in een eerdere bijeenkomst vijf ambities gekozen die de basis vormen van het lokale sportakkoord. Dit zijn:
1. Iedereen kan sporten en bewegen in Stichtse Vecht
Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor sommige mensen (jong en oud) weinig of niet sporten of bewegen. De ambitie binnen dit thema is dat (nog) meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren.
2. De sport- en beweeginfrastructuur in Stichtse Vecht is duurzaam
Om met z’n allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen is een functionele, goede en duurzame infrastructuur nodig. Voorbeelden hiervan zijn het installeren van zonnepanelen op de daken van sportcomplexen, maar ook het groen in de gemeente en trapveldjes in de wijk of het dorp.
3. De sport- en beweegaanbieders in Stichtse Vecht zijn vitaal
De ambitie binnen dit thema is dat alle aanbieders van sport- en beweegactiviteiten (sportverenigingen, stichtingen, etc.) toekomstbestendig zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze hun financiën en organisatie op orde hebben, een aanbod hebben voor speciale doelgroepen en/of maatschappelijk actief zijn.
4. Er is een positieve sportcultuur in Stichtse Vecht
Plezier in sport en bewegen is de basis voor een leven lang sporten en bewegen. De ambitie binnen dit thema is dat er met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dat vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, trainers, begeleiders en ouders om dit klimaat te creëren.
5. Kinderen in Stichtse Vecht zijn vaardig in bewegen
De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Goede motorische vaardigheden zijn van belang voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. De ambitie binnen dit thema is
dat meer kinderen voldoende bewegen en dat motorische vaardigheden toenemen. Elke organisatie die meedoet aan het sportakkoord committeert zich aan de gedeelde algemene doelstellingen en tekent daarnaast voor de concrete initiatieven en samenwerking waarover zij afspraken heeft gemaakt

Via www.sportakkoordstichtsevecht.nl kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen of u aansluiten bij het sportakkoord.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES