Helft gemeentelijke panden in 2030 klimaatneutraal

zondag 29 november 2020 19.17 uur | laatst gewijzigd: zondag 29 november 2020 19.46 uur | auteur: Robbert Oelp

Voor het verduurzamen van de kernvoorraad van de gemeentelijke panden volgt het college van B&W de landelijke doelinstelling om in 2030 49% en in 2050 95% klimaatneutraal te zijn. Ze start daarnaast de 2e fase op om het uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijke gebouwen op te starten. (Archieffoto ter illustratie)

Gemeente Sticthse Vecht: 'In de eerste fase, die nu is afgerond, is globaal bepaald welke duurzaamheidsstrategie, ambitieniveaus en maatregelenpakketten het meest geschikt zijn voor de verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen en wat daarvan de financiële consequenties zijn. Hieruit is gebleken dat het logistiek en financieel niet haalbaar is om de kernvoorraad 100% klimaatneutraal te krijgen in 2030, zoals in het collegewerkprogramma is opgenomen. Daarom is de afspraak gemaakt om volgens de landelijke duurzaamheidsafspraken uit het Klimaatakkoord stapsgewijs toe te werken naar een klimaatneutrale vastgoedportefeuille, met als eerste mijlpaal 49% klimaatneutraal in 2030 en vervolgens 95% in 2050. De totale benodigde investeringskosten voor het behalen van de eerste mijlpaal in 2030 ligt tussen de € 6.695.000,- en € 9.574.500.'

Gemeente Stichtse Vecht: 'We starten nu de tweede fase op. In deze fase wordt het gekozen scenario voor alle gebouwen uit de kernvoorraad op gedetailleerd niveau verder uitgewerkt. Hierbij wordt inzicht gegeven in zowel de technische, ruimtelijke, financiële als procesmatige consequenties. Het resultaat van deze fase is een portefeuilleroutekaart richting uitvoering. Na goedkeuring hiervan door de raad volgt de toekenning van de investeringsplanning en kan gestart worden met de uitvoering.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES