Plannen voor extra woningbouw rondom Harmonieplein

zondag 29 november 2020 19.38 uur | laatst gewijzigd: zondag 29 november 2020 19.45 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De eigenaar van het perceel Harmonieweg 1 t/m 5 te Maarssen heeft een vooroverlegplan ingediend. Het plan voorziet in de bouw van 3 appartementen boven de bestaande bedrijfsruimtes. Op de begane grond wordt een deel van de bedrijfsruimtes gebruikt voor een inpandige garage voor de bewoners van de appartementen. Het college van B&W staat positief tegenover deze ontwikkeling.

Gemeente Stichtse Vecht: 'De appartementen komen in ruil voor de bestaande leegstaande bedrijfsruimtes op de verdieping. Aangezien deze ontwikkeling binnen de gebiedsontwikkeling Harmonieplein ligt waar de gemeenteraad in 2017 een stedenbouwkundig plan voor heeft vastgesteld, is het belangrijk dit plan af te stemmen op deze gebiedsontwikkeling. We zullen de klankbordgroep voor het Harmonieplein op de hoogte brengen over dit vooroverlegplan.'

Er moet worden afgeweken van het geldende bestemmingsplan
Het vooroverlegplan past niet binnen het bestemmingsplan maar het is wel mogelijk om van het bestemmingsplan af te wijken met de planologische kruimelgevallen regeling. Deze wettelijke procedure is nog niet doorlopen. Gemeente Stichtse Vecht: 'We zijn nu nog in de voorbereidende fase van het vooroverlegplan en de beoordeling daarvan.'

Het vooroverlegplan past binnen de woonvisie
Uit de geactualiseerde woonvisie blijkt dat er behoefte is aan meer woningen in onze gemeente. Het toevoegen van woningen, vooral op plekken waar sprake is van leegstaande gebouwen, is daarom wenselijk. Dit is ook een van de uitgangspunten van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein.

Er zal wel extra onderzoek nodig zijn naar het aspect verkeer
Op dit moment is al sprake van een bedrijven bestemming en zijn er bedrijven aanwezig. Deze bedrijven hebben een verkeersaantrekkende werking. Of het omzetten van het gebruik op de verdieping van Bedrijf naar Wonen een verandering zal geven in de verkeersaantrekkende werking zal onderzocht moeten worden. Verder zal de parkeerdruk op een ander tijdstip plaatsvinden. Wat het effect daarvan is zal eveneens onderzocht moeten worden. Er is voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein in 2019 een parkeerdruk en -duurmeting uitgevoerd. Deze kunnen worden gebruikt als basis voor een aanvullend onderzoek.

Het is wenselijk dat het plan aansluit bij de rest van de gebiedsontwikkeling
Het vooroverlegplan is voorgelegd aan de supervisor van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein. Hij heeft in de basis geen bezwaar tegen de voorgenomen ontwikkeling. Gemeente Stichtse Vecht: 'Gezien de gebiedsontwikkeling Harmonieplein is het wel wenselijk als het gebouw een facelift krijgt zodat het beter aansluit bij de gekozen beeldkwaliteit in het vastgestelde stedenbouwkundig plan. Als optie geeft hij ook mee dat gedacht kan worden aan sloop-nieuwbouw waarbij aangesloten wordt bij de uitgangspunten van de gebiedsontwikkeling voor het Harmonieplein en in dit geval het Noordblok. Het realiseren van voldoende parkeerplaatsen blijft in alle gevallen een belangrijk aandachtspunt.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES