Utrechtse drinkwatervoorziening beter beschermd

zaterdag 30 januari 2021 13.02 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 30 januari 2021 13.08 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De provincie neemt nieuwe maatregelen om de kwaliteit van het Utrechtse drinkwater te beschermen. In het zogenoemde Uitvoeringsprogramma drinkwater 2021 – 2027 staat beschreven wat de provincie gaat doen om het drinkwater schoon en veilig te houden voor haar inwoners. De provincie wil waterbronnen voor nu en in de toekomst goed beschermen met onder meer adequate monitoring van de kwaliteit. De maatregelen worden uitgevoerd in samenwerking met partners, zoals waterschappen, gemeenten en waterbedrijven.

Het meeste water dat bij ons uit de kraan komt, wordt rechtstreeks uit de grond opgepompt. In de provincie Utrecht zijn 27 plekken waar dat gebeurt. Nabij Nieuwersluis wordt drinkwater gewonnen uit oppervlaktewater. Het gewonnen water in Utrecht is al redelijk goed van zichzelf en hoeft vaak relatief beperkt gezuiverd te worden. Om deze waardevolle Utrechtse drinkwatervoorziening schoon en veilig te houden, neemt de provincie maatregelen tegen verontreinigingsrisico’s.

De nieuwe maatregelen uit het uitvoeringsprogramma van de provincie zorgen voor bescherming van kwetsbare wingebieden. De maatregelen kunnen per wingebied verschillen. In geactualiseerde gebiedsdossiers staan per drinkwaterwinning de bestaande en mogelijk toekomstige risico’s beschreven. De analyse per gebied vormt de basis voor de benodigde maatregelen in een regio en voor het maken van afspraken met partners in een gebied. De provincie gaat onder meer verbeteringen aanbrengen in het monitoringssysteem rondom winningen. Ook gaat de provincie de voortgang bij het aanpakken van risicovolle bodem- en grondwaterverontreinigingen nog beter bewaken.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES