Subsidie voor afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken

Als het aan het college van B&W ligt, gaat de gemeente aan huiseigenaren een subsidie verstrekken voor het afkoppelen van het hemelwater en het aanleggen van groene daken. Het college stelt voor om het plafondbedrag voor uit te geven subsidie vast te stellen op € 75.000,- voor 2020.

Gemeente Stichtse Vecht over de hoogte van de subsidie: 'Het bedrag per afgekoppelde m2 dak (gemeten in het platte vlak) bedraagt volgens de bijgevoegde ‘Regeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken’ € 4,- tot € 8,- (afhankelijk van de oppervlakte) tot een maximum van 1000 m2. Het bedrag voor de realisatie van een groen dak varieert afhankelijk van de afmeting van het dak van € 10,- tot € 25,- per m2. Het bedrag voor de subsidie bedraagt in alle gevallen maximaal het bedrag voor de werkelijke kosten van de maatregel.'

Gemente Stichtse Vecht over het waarom: 'Het veranderende klimaat vraagt om aanpassing van de buitenruimte tegen overlast en schade door extreme neerslag. Overlast en schade ontstaan als het rioleringssysteem de hoeveelheid gevallen/vallend water niet aan kan. De gemeente zorgt bij rioolvervanging voor een dubbel rioleringssysteem (vuil water -/- hemelwater). Deze subsidieregeling wordt vastgesteld om te stimuleren dat inwoners hun dakafvoeren afkoppelen van het vuilwaterriool. Dat is nodig om de kans op overlast en watervervuiling verder te verkleinen.'

Het voorstel wordt eerst in de commissie (10 september) besproken waarna het ter besluitvorming zal worden aangeboden aan de raad.