Hogere kosten herinrichten speelplaatsen door niet geraamde kosten

Uit een interne evaluatie over de herinrichting van speelplaatsen, heeft de gemeente geconcludeerd vooraf niet gedacht te hebben aan sommige aspecten zoals het verwijderen en afvoeren van speeltoestellen, het vervangen van ondergronden voor de nieuwe toestellen, klimaatadaptief uitvoeren en het inrichten van werkterrein en plaatsen van afzettingen. Daardoor zijn de kosten hoger dan geraamd. De gemeente gaat niet meer financiële middelen inzetten maar gaat het aantal te herinrichten speelplaatsen per jaar verminderen. Gemeente Stichtse Vecht: 'Vanaf 2020 zullen jaarlijks minder speelplaatsen worden ingericht dan waar bij de vaststelling van het beleid vanuit gegaan is. De speelplaatsen worden niet meer per wijk of kern, maar gemeentebreed, in verschillende wijken en kernen, gelijktijdig vernieuwd. De selectie van de speelplaatsen vindt plaats op basis van de inspectiegegevens en kennis van de toezichthouders. Met deze insteek vindt een gefaseerde reconstructie, binnen de reguliere middelen, plaats. Niet alle speelplaatsen zullen op deze manier integraal worden vernieuwd en zullen worden opgenomen in het reguliere beheer-, onderhoud- en vervangingsprogramma.' (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).