Regionieuws: PvdA-Statenfractie wil provinciale steun voor lokale media

De Utrechtse PvdA-Statenfractie wil dat de provincie lokale media te hulp schiet. Het is bedoeld voor alle lokale (en regionale) media, dus naast lokale kranten ook radio, tv en online! Ze hebben daarom samen met de ChristenUnie vragen gesteld aan het college van GS. Veel lokale media verkeren momenteel in zwaar weer doordat de advertentie-inkomsten als gevolg van de coronacrisis ernstig zijn teruggelopen. De reserves van deze kleine organisaties zijn klein en hun voortbestaan is in gevaar. De PvdA wil dat de provincie op korte termijn een quick-scan uitvoert onder de lokale media om te onderzoeken hoe zij er financieel voorstaan en geld beschikbaar stelt om de ergste gaten te dichten.

Lokale journalistiek is van groot belang om het gemeentelijk en provinciaal bestuur te controleren en inwoners te informeren. Juist nu iedereen, maar met name kwetsbare mensen aan huis gekluisterd zijn, moeten ze kunnen vertrouwen op goede, onafhankelijke berichtgeving over hun eigen omgeving. Maar ook als de maatregelen weer kunnen worden afgebouwd, is het belangrijk dat de infrastructuur van de lokale media nog overeind staat als vitaal onderdeel van de democratie.

Lokale media worden doorgaans goed gelezen, gezien en bekeken en ook door mensen die niet iedere dag een landelijk dagblad lezen of het journaal kijken. Veel lokale media werken met freelancers, zodat maatregelen als arbeidstijdverkorting voor hen geen soelaas bieden. Vanuit de Tweede Kamer en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is er aangedrongen op steun, waarbij er ook specifiek wordt gekeken naar de provincie.

Het college heeft op 31 maart een brief naar PS gestuurd over de gevolgen van de coronacrisis in de provincie. Daarin wordt weliswaar verwezen naar de noodkreet van de lokale media, maar er zijn geen concrete maatregelen of ondersteuning aangekondigd. Er wordt slechts verwezen naar een onderzoek naar de versterking van de lokale journalistiek dat al in het coalitieakkoord is benoemd. Woordvoerder Julie d’Hondt vindt dat veel te vaag. ‘Als deze crisis nog langer duurt, vallen deze organisaties om en dan is er helemaal niks meer om te onderzoeken. Wij vinden dat de provincie de verantwoordelijkheid heeft om deze belangrijke democratische functie ruimhartig te ondersteunen’.