Lokaal Liberaal wil duidelijkheid over uitbreidingsplannen P&R Breukelen

Bij de Provinciale Staten was er op 15 april 2020 een commissie over het P&R terrein bij het Breukelse treinstation. De provincie wil de parkeergelegenheid bij P1 uitbreiden en stelt een krediet ter beschikking. Lokaal Liberaal wil meer duidelijkheid over de invloed van de gemeente op de plannen en de consequenties voor de inwoners van Stichtse Vecht.

UItbreiding
Lokaal Liberaal: 'De provincie is voornemend om P1 bij station Breukelen uit te breiden.Hiervoor gaat ze een krediet van € 5 miljoen ter beschikking stellen voor de bouw van een parkeervoorziening. Lokaal Liberaal heeft deze commissie gevolgd en heeft hierover vragen.' De partij wil weten in hoeverre het college van B&W meewerkt aan de uitbreiding, de invloed van de gemeente op de plannen is, welke beslissingsbevoegdheden de gemeente zelf heeft bij deze uitbreiding en in hoeverre de gemeente ambtelijke betrokken is bij de uitbreiding. De parkeerbehoefte bij station Breukelen heeft zich - voor de coronacrisis  - groter ontwikkeld dan de beschikbare capaciteit. Dit veroorzaakte parkeeroverlast en filevorming door ongewenst zoekverkeer. Volgens de Provincie Utrecht is het noodzaak de capaciteit uit te breiden.

Betaald parkeren?
In het voorstel van de Provincie wordt als optie gesproken over betaald parkeren dat verder onderzocht zal worden. Lokaal Liberaal - die voorstander is van vrij en onbeperkt parkeren - wil van de gemeente weten in hoeverre zij betrokken wordt bij het onderzoek en wat het standpunt van het college is als het gaat om de invoering van betaald parkeren. De provincie sluit namelijk niet uit dat na de uitbreiding en na de crisis de capaciteit alweer vrij snel bereikt zal zijn als de groei van de parkeerbehoefte in hetzelfde tempo als voor de crisis zal blijven ontwikkelen. Betaald parkeren wordt dan gezien als één van de opties.

Betrokkenheid bewoners
Bewoners van het Rode Dorp trokken al eerder aan de bel bij de provincie en bij de gemeente. Zij zijn met name verbaasd dat inwoners niet betrokken worden bij de plannen en informatie hierover uit de pers moet worden vernomen. In een reactie op een mail van vorige week van de wijkvertegenwoordiger van het Rode Dorp Roy de Pijper geeft de gemeente aan niet altijd invloed te hebben op de bedrijfsvoering bij andere organisaties maar wel toe te juichen dat de provincie werkt aan verbeteringen. De bewoners pleiten daarnaast voor een alternatieve ontsluiting voor het behoud van de huizen van het Rode Dorp. Wijkvertegenwoordiger de Pijper heeft zowel de provincie als de gemeente gevraagd om een gesprek danwel om op locatie de situatie te bespreken.