Volg live bij RTV Stichtse Vecht de allerkortste gemeenteraadsvergadering van Stichtse Vecht ooit

Om op 7 mei 2020 met een minderheid te kunnen vergaderen zijn er regels opgesteld. Daarom wordt op woensdag 6 mei 2020, om 19:00 uur de raadsvergadering uitgeschreven, maar zal er niet worden vergaderd. Er zullen geen raadsleden aanwezig zijn, waardoor de voorzitter de vergadering niet kan openen. Na een kwartier wachttijd zal de voorzitter een nieuwe raadsvergadering uitschrijven voor de volgende dag op donderdag 7 mei 2020, aanvang 19:30 uur.

Deze raadsvergadering verloopt anders dan je gewend bent. Tijdens deze raadsvergadering zullen slechts enkele raadsleden aanwezig zijn. Over de geagendeerde onderwerpen is de raad schriftelijk geraadpleegd. Met een minimaal aantal raadsleden aanwezig kunnen op deze manier toch raadsbesluiten worden genomen.

Onderwerpen
De vergadering start met de aanwijzing van een nieuwe griffier. In verband met de pensionering van Jelle Hekman, zal de raad Bianca Espeldoorn-Bloemendal aanwijzen als nieuwe griffier. In de tussenliggende periode was Marijke de Jong de plaatsvervangend griffier.

Hamerstukken
Er staan een viertal hamerstukken op de agenda. Door schriftelijke raadpleging heeft de raad ingestemd om de agendapunten te behandelen als hamerstukken.

Bouwkundige aanpassing op dak Safari
Er is sprake van geluidsoverlast bij de bewoners van de appartementen in Safari. Deze geluidsoverlast wordt veroorzaakt door de op het dak van het zwembad aanwezige installaties die de temperatuur en luchtbehandeling van het zwembad regelen. Geluidstesten hebben dit bevestigd. De raad wordt voorgesteld om € 60.000,- beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen en de begroting hierop aan te passen.

Daarnaast worden als hamerstukken behandeld: de zienswijze op de Kaderbrief van de GGD regio Utrecht 2021, de Jaarrekening 2018, begroting 2019 en (her)benoeming College van Bestuur van OBS de Regenboog. En de ENSIA Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Kijk thuis live mee!
De publieke tribune in de raadzaal is in verband met de coronamaatregelen gesloten. Publiek is van harte welkom om op beide avonden de raadsvergadering online te volgen, of kijk naar Rondom de raad via de lokale omroep RTV Stichtse Vecht.

Auditieve beperking
Heb je een auditieve beperking en is er een onderwerp dat je graag wilt volgen of waarvan je het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl.

Locatie en tijden

Datum: 6 mei 2020
Aanvang: 19:00 uur (start Rondom de Raad 18:50 uur)

Datum 7 mei 2020
Aanvang: 19.30 uur (start Rondom de Raad 19.15 uur)

De gemeenteraad vergadert vanuit Het Koetshuis, Markt 12, 3621 AB Breukelen. De publieke tribune in de raadzaal is in verband met de coronamaatregelen gesloten.