Gemeente wil geen proef met nascheiding

Uit de antwoorden van het college van B&W op vragen van Lokaal Liberaal, blijkt dat het college niet van plan is om af te wijken van de gekozen weg van ‘omgekeerd inzamelen’ en overweegt geen proef te doen met nascheiding.

Lokaal Liberaal
Lokaal Liberaal pleit sinds de eerste politieke discussies in de commissies en raad over het omgekeerd inzamelen al voor een proef met nascheiding van PMD (plastic, blik en drankkartons). Stichtse Vecht heeft gekozen van de weg van ‘omgekeerd inzamelen.’ Bij omgekeerd inzamelen worden herbruikbare grondstoffen (GFT / Plastic / Papier / Karton) aan huis opgehaald. Het restafval brengen inwoners zelf weg naar ondergrondse containers. Lokaal Liberaal heeft een reeks met vragen aan het college van B&W gesteld in een poging de gemeente te overtuigen van hun standpunten. 

Vervuiling
Uit de antwoorden van de gemeente blijkt dat het percentage vervuiling bij het plastic afval niet bekend is: ‘Specifiek voor Stichtse Vecht wordt de hoeveelheid vervuiling niet gemeten. Gemiddeld voor de partijen waarmee de AVU samenwerkt (ROVA, Circulus-Berkel, GAD en Area) ligt dit percentage (residu) op gemiddeld circa 28% (cijfers 2019) van de in het sorteerproces ingevoerde hoeveelheid PMD.’ Het is opmerkelijk dat dit cijfer niet bekend is voor Stichtse Vecht en zodoende niet een inhoudelijke bijdrage kan leveren aan de besluitvorming rondom wel of geen proef met nascheiding. 

Niet relevant
Volgens de gemeente is het percentage echter niet relevant: ‘De keuze tussen bron- of nascheiding wordt niet gemaakt op basis van het percentage residu. Bronscheiding is voor veel gemeenten het uitgangspunt. Nascheiding wordt vaak aanvullend toegepast op locaties waar bronscheiding niet mogelijk is, maar waar op deze wijze wel een verbetering in het totale scheidings- en hergebruikspercentage kan worden behaald.’ Daarnaast speelt capaciteit een probleem in de toekomst: ‘Er is in Nederland een beperkte nascheidingscapaciteit en het ontbreekt aan uitbreidingsplannen van bestaande installaties of nieuwbouwplannen.’

Geen proef met nascheiding
Het college van B&W staat achter de gekozen weg van omgekeerd inzamelen en is niet voornemens die strategie te wijzigingen:’In de verwerkingscontracten van de AVU per 1 januari 2021 is nascheiding een optie conform de wensen van een aantal AVU-gemeenten. Het college is echter niet bereid om een proef met nascheiding te starten in Stichtse Vecht.’

Zorgen
Zorgen heeft het college wel maar vooral om de kosten: ‘Onze zorgen betreffen de stijgende kosten voor inzameling en verwerking van afval. Dit zal binnenkort met de gemeenteraad worden besproken als de ontwerpbegroting AVU 2021 aan u wordt voorgelegd. Het college zal de raad adviseren hierover een zienswijze bij de AVU in te dienen.’