‘Onvoorspelbare kostenstijgingen en opbrengstdalingen afval zorgelijk’

In één van de commissies van aankomende week wordt de ontwerpbegroting AVU2021 (gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht), de notitie aanbesteding verwerkingscontracten 2021 en de aanbiedingsbrief ontwerpbegroting behandeld. Het college van B&W vindt de ontwikkelingen rondom de AVU zorgelijk en wil dat via een onafhankelijk nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke strategie en schaalgrootte inzake aanbestedingen in de toekomst gewenst is.

Stichtse Vecht is deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) om de in de gemeente ingezamelde afvalstromen efficiënt en effectief te laten verwerken. Ook worden via de AVU vergoedingen aan de gemeenten betaald voor onder andere PMD (Plastic, Blik/Metalen en Drankenkartons) en oud papier. Voornoemde kosten en opbrengsten worden verdisconteerd in de jaarlijkse begroting en jaarrekening van de AVU. Het resultaat van de AVU-begroting wordt naar rato van inwoners en aangeboden hoeveelheden afval in rekening gebracht.

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Zowel de inzamelings- als de verwerkingskosten van het ingezamelde afval stijgen in 2021 aanzienlijk. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door autonome ontwikkelingen in de markt en anderzijds door nieuwe aanbestedingen. Voor Stichtse Vecht betekent dit een stijging van de kosten met ruim € 930.000. Tevens worden de opbrengsten van gescheiden ingezamelde grondstoffen lager ingeschat (- € 145.000). Om herhaling van zich opstapelende kosten (in een kort tijdsbestek) zoveel mogelijk te voorkomen wordt de gemeenteraad geadviseerd een zienswijze in te dienen.’

Gemeente Stichtse Vecht spreekt haar zorgen uit over de huidige trend en dringt er bij de AVU op aan om de mogelijkheden te onderzoeken om onvoorspelbare en te voorkomen grote schommelingen in de AVU- en de gemeentebegroting zoveel mogelijk te voorkomen en vraagt hiernaar een onderzoek in te stellen.

In de commissie Fysiek Domein van 20 mei aanstaande wordt het bovengenoemde voorstel van het college van B&W overlegd met de politiek.