Gemeente zet per 2021 mes in groenvoorziening

Dinsdag 26 mei heeft de gemeente commissieleden in een informatieve commissievergadering bijgepraat over stand van zaken, ontwikkelingen, belemmering en planning van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Ook de groenvoorziening valt onder de IBOR. De gemeente heeft aangeven te kijken naar aan alternatief per 1 januari 2021 vanwege de onvrede over de huidige samenwerking met Verheij Integrale Groenzorg.

De gemeente heeft in de commissie een aantal scenario’s gepresenteerd. Op basis van een groot aantal bronnen heeft de gemeente geconcludeerd dat de huidige situatie van één opdrachtnemer / één aanspreekpunt voor de hele (omvangrijke) opdracht IBOR Groen niet naar tevredenheid verloopt. Er wordt onvoldoende kwaliteit geleverd, er is een slecht bestek, er is sprake van onduidelijkheden en slordigheden en er is onvoldoende regie. De uitkomsten staan haaks op de bestuurlijke ambities van de gemeente Stichtse Vecht. 

In de ideeën die nu op tafel liggen wordt onder andere gedacht aan het opsplitsen in meerdere specialistische bestekken. Daarbij zou mogelijk de eigen buitendienst een prominentere rol krijgen en krijgt het lokale werkbedrijf Kansis de mogelijkheid om onderdelen van de werkzaamheden uit te voeren. De komende maanden zal in het teken staan van het proces om te komen tot een goed bestek en de regievoering daarover. Dit zal naar verwachting leiden tot een een herijking van het IBOR-beleid per 1 januari 2021.

NB: De volledige presentatie van de gemeente is bij dit artikel toegevoegd.