Politiek in teken van informatieve commissies

Deze week staan er twee informatieve commissies op de politieke agenda. De politiek bij bijgepraat over de plannen van Wintertrust, de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, het gebiedsgericht werken en de aanpak en gevolgen van het coronavirus in Stichtse Vecht.

Onderwerpen Informatieve commissievergadering 1

23 juni 2020, 19:30 uur

Tijdens deze vergadering wordt er gesproken over onderwerpen in het Sociaal domein en Bestuur en Financiën. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Tijdens deze commissie wordt de raad bijgepraat over de inhoud van het Uitvoeringsprogramma. In 2017 is de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) vastgesteld. Dit is het basisstuk waarin staat hoe Stichtse Vecht omgaat met deze nieuwe taak voor de gemeenten om mensen die beschermd wonen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te begeleiden en te ondersteunen. In het Uitvoeringsprogramma staat hoe er wordt toegewerkt naar 2022. Vanaf dat moment zullen deze groep mensen zoveel als mogelijk lokaal en in de wijk worden gehuisvest.

Gebiedsgericht werken Mede naar aanleiding van het in februari uitgekomen rapport van de Rekenkamer is tijdens de commissie vergadering Fysiek domein op 11 mei 2020 gevraagd om een informele commissie te organiseren over het gebiedsgericht werken. Wethouder Maarten van Dijk start met een korte introductie. Daarna volgt een presentatie waarin gekeken wordt naar de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek. Aan de hand van een aantal dilemma’s volgt een discussie. Daarin komen de volgende onderwerpen komen aan bod: Gebiedsgericht werken en Opgavegericht werken, Gebiedsregisseur en gebiedswethouder, Participatie en Bewonersgroepen.

Aanpak gevolgen Covid-19 en beleidsmatige gevolgen In deze informatieve sessie wordt de corona-aanpak vanuit de ambtelijke organisatie toegelicht. Wat kwam men tegen? Welke prioriteiten zijn gesteld? En hoe gaat het nu vrijwel alle medewerkers vanuit huis werken? Wat kunnen inwoners vanuit huis regelen en waarvoor kunnen ze nog naar het gemeentekantoor komen? Er is ruimte voor vragen. In de eerstvolgende commissie Bestuur en Financiën op 30 juni ligt een overzicht van de beleidsmatige gevolgen ter bespreking.

Onderwerpen Informatieve commissievergadering 2

23 juni 2020, 19:30 uur

Ontwikkelplannen WinterTrust De raads- en commissieleden worden geïnformeerd over de ontwikkelplannen van Winter Trust met betrekking tot Bisonspoor 2020. Winter Trust geeft een presentatie over de voltooide ontwikkelingen, de stand van zaken en planning van de verbouwing van winkelcentrum Bisonspoor en de P2-woontorens en de zorgwoningen.

De informatieve sessies zijn online via de stream van de gemeente te volgen.