Plannen coalitie: Vouchers voor mantelzorgers als blijk van waardering

Op 7 en 8 juli vergadert de raad digitaal. Het zal zich buigen over de nieuwe meerderheidscoalitie van VVD, CDA, PvdA en toetreder Lokaal Liberaal, de voordracht van Frank van Liempdt als 4e wethouder en de toevoegingen van de meerderheidscoalitie op het huidige collegewerkprogramma. De nieuwe coalitie wil een aantal toevoegingen op het huidige beleid waaronder vanaf 2021 een waardering voor mantelzorgers in de vorm van vouchers.

Waardering voor mantezorgers
Tijdens de raad van 7 en 8 juli wordt de motie ‘Addendum op collegewerkprogramma’ van de VVD, CDA, PvdA en Lokaal Liberaal behandeld. Een addendum is een toevoeging op het reeds door de raad goedgekeurde collegewerkprogramma. Tijdens de onderhandelingen voor toetreding van Lokaal Liberaal tot de coalitie heeft de partij een aantal toevoegingen voor elkaar gekregen waaronder (voor de jaren 2021 en 2022) een waardering voor mantelzorgers: ‘Daarom kiezen we er voor om in 2021 en 2022 eenmalig een voucher beschikbaar te stellen aan mantelzorgers, die zij kunnen verzilveren bij lokale ondernemers. Hiervoor stellen wij een extra eenmalig budget beschikbaar van €100.000 in zowel 2021 als 2022.’

Capaciteit op orde
Voor het realiseren van de bestuurlijke ambities en het naar een hoger plan tillen van de dienstverlening wilen de vier partijen de interne capaciteit van de gemeente op orde brengen: ‘Er wordt voor 2021 eenmalig een budget beschikbaar gesteld van €375.000 om de urgente knelpunten in de ambtelijke organisatie op te lossen en de dienstverlening te versterken. Dat geldt in het bijzonder op het gebied van ruimtelijke ordening, economie en juridische zaken.'

Aanpassingen duurzaamheid
De toetreding van Lokaal Liberaal leidt tot aanpassingen op het gebied van duurzaamheid: ‘De ambitie voor het volledig opwekken van duurzame energie in 2030 laten we los en verleggen we naar 2040, met een eventuele uitloop naar 2050 als 2040 niet realistisch blijkt te zijn. Immers, dit is een ambitie voor de lange termijn en we kunnen nog niet de impact voorzien van toekomstige ontwikkelingen zien. We sluiten hiermee nauw aan bij de landelijke duurzaamheidsafspraken, waarvoor de basis ligt in het Nationaal Klimaatakkoord. De landelijke afspraken zijn 49% minder CO2- uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050.’

Onderhoud van de openbare ruimte
In aanloop naar de afloop van het huidige contract met de groenaannemer gaat de nieuwe coalitie de bestekken optimaliseren om een solide basis te creëren voor een nieuwe aanbesteding. Daarnaast wordt een impuls gegeven aan het verbeteren van het onderhoud: ‘We stellen eenmalig een extra budget beschikbaar voor zowel 2021 als 2022 van €100.000 om een impuls te geven aan de verbetering van de openbare ruimte. En om intensief toezicht te kunnen houden en te kunnen handhaven wordt vanaf 2021 de formatie hiervoor structureel uitgebreid met 2 FTE (126.000).’

Samenleving
Om verdere uitvoering te geven aan het speelbeleid wordt extra budget gereserveerd: ‘Daarvoor wordt over de periode 2021-2024 een investering beschikbaar gesteld van in totaal €600.000.’ Het college geeft prioriteit aan het opstellen van een Visie Vitaal platteland. Deze visie wordt betrokken bij de Omgevingsvisie Stichtse Vecht en de kansrijke onderzoeksplannen van de U16. De coalitie gaat daarnaast investeren in dierenwelzijn en ziet kansen voor de kinderboerderijen en dierenweides in Stichtse Vecht: ‘Enige tijd geleden is het huidige contract met Huisdierenmeldpunt Utrecht opgezegd en inmiddels zijn de voorbereidingen van een nieuwe aanbesteding in volle gang. Om de wettelijke taken uit te voeren is een bedrag van 33.000 euro beschikbaar (betreft zwerfdier met eigenaar). Wij kiezen er voor om ook de niet-wettelijke taken uit te blijven oefenen (betreft wild dier) en stellen hiervoor 20.000 per jaar voor de komende 2 jaar beschikbaar. Daarnaast heeft deze coalitie uitdrukkelijk oog voor de maatschappelijke functie van kinderboerderijen en dierenweides. Zij spreken het voornemen uit om bij de begroting 2021 middelen vrij te spelen om hen een financiële impuls te geven. ‘

NB Het addendum: ‘Realistisch, concreet en duurzaam’ van VVD, Lokaal Liberaal, CDA en PvdA is aan dit artikel toegevoegd als document.