Volle agenda voor politiek in Stichtse Vecht

Aankomende week worden de politieke partijen onder andere bijgepraat over het onttrekkingsbesluit van de oprit Maarssenbroekse Slag, de financiële gevolgen van de coronacrisis, de programmarekening, de motie over participatie en de watertoren in Breukelen.

Informatieve commissievergadering Fysiek domein - Dinsdag 30 juni 2020 19:30
Vooroverlegplan voor De Watertoren in Breukelen. De commissie bespreekt de herontwikkeling van de watertoren in Breukelen. Het plan is om daar 5 woningen en een commerciële ruimte op de begane grond te realiseren. Voor dit onderwerp hebben zich 2 inwoners gemeld die gebruik willen maken van het spreekrecht.

Bestemmingsplan Daalseweg 3-5 in Oud Zuilen De commissie bespreekt de plannen om op het perceel Daalseweg 3-5 in Oud zuilen een leegstaand bedrijfspand te slopen en daarvoor in de plaats 4 grondgebonden woningen te bouwen.

Motie PvdA – Participatie goed geregeld De PvdA draagt het college in deze motie op om voor het inwerkingtreding van de Omgevingswet het participatiebeleid vast te stellen en in het beleid opneemt hoe participatie wordt vormgegeven en de daarbij behorende eisen formuleert. Ook wil de PvdA dat de pioniersgroep een adviserende rol heeft aan het college. Zij willen dat het college aan de Raad laat weten hoe en op welke termijn zij uitvoering gaat geven aan lokaal participatiebeleid.

Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen Er heeft zich 1 inwoner gemeld die wil spreken over de uitrol van het 5G netwerk en 1 inwoner die wil inspreken over het stuk grond tussen de Neerdijck en de Maarsseveensevaart in Maarssen.

Onderwerpen Commissie bestuur en financiën 30 juni 2020, 19:30 uur

 Overzicht van de beleidsgevolgen en de financiële effecten van corona

Programmarekening 2019 In de programmarekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitgaven over 2019. De bespreking is opgedeeld in blokken: Bestuur, Veiligheid en Handhaving, Fysiek domein en Sociaal en Samenleving.

Spreekrecht 1 Inwoner heeft zich aangemeld voor het spreekrecht om het te hebben over: Het onderzoek toeristenbelasting in opdracht van de BghU

 

Commissievergadering Fysiek domein: Onttrekkingsbesluit deel oprit Maarssenbroekse Slag  - 1 juli, 19:30 uur

De commissie Fysiek domein staat geheel in het teken van het onttrekkingsbesluit deel oprit Maarssenbroekse Slag. In het bestemmingsplan Haagstede wordt de bouw van 155 woningen mogelijk gemaakt. Hiervoor is het nodig dat een deel van de Maarssenbroekse Slag wordt afgesloten omdat daar woningen zijn gepland. Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich nog aanmelden tot dinsdag 30 juni 2020, 12:00 uur. Tot nog toe hebben zich 7 insprekers aangemeld en zijn er 87 zienswijzen ingediend.