Gemeente ziet frequentieverhoging legen PMD containers niet zitten

Fractievoorzitter Klaas Overbeek van het CDA heeft eerder collegevragen gesteld aan het college van B&W over de frequentie van het legen van PDM containers. Uit de antwoorden van het college blijkt dat dit kostenverhogend is en er vanuit de inwoners weinig vraag is naar frequentieverhoging.

Het CDA bemerkte op dat in de praktijk de PMD containers snel vol zitten en vroeg zich af of de frequentie van het ophalen niet verhoogd kan worden. De gemeente schetst dat dit gepaard zal gaan met meerkosten: 'Bij een verhoging van de ophaalfrequentie PMD naar eens per 3 weken (17 keer per jaar) zouden de extra kosten € 29.485 bedragen, Dit zou, uitgaande van een reële aanname van 15 procent toename van ingezameld PMD, € 8.613 aan extra inkomsten genereren (33 x 261). Dit zou dan ruim € 21.000 aan meerkosten betekenen.'

De gemeente ziet geen noodzaak om de frequentie te verhogen: 'Het aantal meldingen van inwoners die vragen om een verhoging van de inzamelfrequentie is relatief beperkt. Daarnaast blijven de huidige verzamelcontainers voor PMD bij winkelcentra en containerparkjes in de wijken gehandhaafd, ook in die kernen waar omgekeerd inzamelen is ingevoerd. Bij de hoogbouw worden er zelfs extra verzamelcontainers voor PMD geplaatst. Onze inwoners kunnen dus altijd hun PMD kwijt. Ook bestaat de mogelijkheid voor inwoners om gratis een 2e PMD kliko aan te vragen als hier behoefte aan is.'

Ook stelt de gemeente dat verhoging van de frequentie ten kosten gaat van de woonomgeving: 'Het iedere twee weken ophalen van PMD zal ook een verdubbeling betekenen van de hoeveelheid gereden kilometers door de inzamelvoertuigen (milieuaspecten, extra verkeersbewegingen, meer kans op opstoppingen / vertragingen).'