GroenLinks wil opheldering over voortgang gemeentelijke speeltuinenbeleid

Het is een algemeen bekend feit dat de transformatie van de gemeentelijke speelpleinen kraakt aan alle kanten. De fractie van GroenLinks heeft eerder vragen gesteld over het beleid en ziet aanleiding om vervolgvragen te stellen. Raadslid Ed Theunen van GroenLinks: ‘Uit navraag bij de betrokken inwoners van de genoemde locaties blijkt dat er tot op heden nog geen of amper actie ondernomen is om de bewoners participatief te betrekken bij toekomstplannen of om de geconstateerde gebreken en problemen op te lossen.'

Ed Theunen (GroenLinks) in raadsvragen aan het college van B&W: ‘GroenLinks heeft het afgelopen jaar bezoeken gebracht aan speeltuinen op verschillende locaties binnen de gemeente omdat daar grote onvrede onder de bevolking leeft over het onderhoud of de staat van deze speeltuinen. GroenLinks heeft eerder uit antwoorden van het college op vragen geconcludeerd dat het college de problemen onderkent, dat het beleid gaandeweg de bestuursperiode door de portefeuillehouder veranderd is en dat dit vooral ingegeven is door financiële krapte op de begroting.’

GroenLinks was tevreden over de door het college beschikbaar gestelde investering van in totaal € 600.000. Ed Theunen (GroenLinks)  in de toelichting op de gestelde vragen: ‘Uit navraag bij de betrokken inwoners van de genoemde locaties blijkt dat er tot op heden nog geen of amper actie ondernomen is om de bewoners participatief te betrekken bij toekomstplannen of om de geconstateerde gebreken en problemen op te lossen.’ De gemeente gaf al eerder aan dat het gebrek vaan ambtelijke capaciteit tot vertraging leidde.

Uit de vragen blijkt dat GroenLinks vooral opheldering wil. Hoe zit de planning voor de nog op te pakken resterende speeltuinen eruit? Is de ambtelijke capaciteit al ingelopen? Is er onderzoek gedaan naar de urgente speeltuinen? Daarnaast stelt GroenLinks concrete vragen over de speeltuinen aan de Klokjeslaan, Pauwenkamp, Zebraspoor, Reigerskamp en Loenersloot en de participatie daarin met inwoners.