Rekenkamercommissie onderzoekt gemeentelijk afvalbeleid

In 2014 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar het afvalbeleid van de gemeente in de periode 2012-2014. In 2021 wordt op verzoek van de gemeenteraad dit onderzoek herhaald.

Onderzoek afvalbeleid
Gemeente Stichtse Vecht: 'Doel hiervan is de raad inzicht te geven in de opzet (beleid en organisatie), de uitvoering, de resultaten (effecten, monitoring, lerend vermogen) en de informatievoorziening over het beleid. Verder om te beoordelen of het huidige beleid doelmatig en doeltreffend is en te onderzoeken in hoeverre opvolging is gegeven aan de aanbevelingen van het rapport ‘Visie op afval Stichtse Vecht’ uit 2015.'

Omgekeerd inzamelen
In april 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 – 2022. Dit plan wordt gefaseerd uitgevoerd.In 2021 staat het beleid in het teken van het afronden van omgekeerd inzamelen in Breukelen en Nieuwer ter Aa. Omgekeerd inzamelen in Maarssen-Dorp, Oud-Zuilen en Tienhoven. Aan het einde van het jaar start de gemeente met de voorbereidingen van het omgekeerd inzamelen in de eerste wijken van Maarssenbroek en Kockengen.

Bij omgekeerd inzamelen wordt alleen het gerecycelde afval opgehaald enwordt het restafval door inwoners weggebracht naar een ondergrondse container.  Het 'omgekeerd inzamelen' wordt al lang niet meer gezien als het 'ei van Columbus' en steeds meer gemeenten worstelen met de vraag afval vooraf te scheiden of na-scheiden.

Afvalcoaches, afvalscheidingsstation en krinloopbedrijven
Daarnaast zal gemeente blijven inzetten op afvalcommunicatie, inzet van afvalcoaches en educatieve activiteiten waarbij aandacht wordt gevraagd voor de circulaire economie. Er wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuw afvalscheidingsstation in Breukelen (voor gehele gemeente) en neemt de gemeente een besluit over het wel of niet verlengen van de dienstverleningsovereenkomsten die de gemeente heeft met de kringloopbedrijven in Stichtse Vecht.