Gemeente aan de slag met businesscase sportpark Broekdijk en nieuwbouw Broeckland College

Gemeente aan de slag met businesscase sportpark Broekdijk en nieuwbouw Broeckland College

Het college van B&W heeft de opdracht verstrekt voor het opstellen van een businesscase Broeckland College en LTV Breukelen. In deze businesscase worden – naast de mogelijke verplaatsing van het tennispark naar het meest noordelijk gelegen veld van voetbalvereniging FC Breukelen - de verbouwmogelijkheden op de bestaande locatie van het Broeckland College en nieuwbouw van het Broeckland College op de locatie op en rond het sportpark Broekdijk meegenomen. Alle aspecten op het gebied van sport, onderwijs en volkshuisvesting zullen in de businesscase ruimtelijk en financieel integraal worden uitgewerkt.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Wij vinden het wenselijk dat alle mogelijke varianten op de genoemde aspecten worden onderzocht. Op basis hiervan kan dan worden bepaald of er een voorkeursvariant is of dat de scope met betrekking tot de huisvesting van het Broeckland college verder verbreed moet worden. Deze verbreding zou kunnen inhouden dat er andere locaties dan nieuwbouw op de huidige locatie of verplaatsing naar het sportpark onderzocht worden.'

Voordat uitvoering aan deze opdracht wordt gegeven zal het college van B&W het onderwerp voorleggen aan de commissie Fysiek Domein van 6 april. De commissie kan zich dan uitspreken over de door het college voorgestelde vervolgstappen. De gemeente zit hiermee een andere koers in. Ruis wordt onderdrukt en partijen worden betrokken bij vorming van plannen.