Beleidsplannen op de politieke commissietafel

Op dinsdag 8 maart vergaderen de commissies Fysiek domein en de commissie Sociaal domein onder andere over het rapport Omgevingsvisie van de rekenkamercommissie, het beleidsplan Waardevol toerisme en het beleidsplan: minima- en schuldhulpverleningsbeleid. Tijdens de coronacrisis vergadert de politiek digitaal.

Commissie Fysiek domein 9 maart

Klik hier voor de agenda en de livestream. De vergadering start om 19:30 uur.

Spreekrecht
Er heeft zich 1 inwoner aangemeld voor het spreekrecht om in te spreken over onder andere beschoeiingen langs de Vecht.

Rapport Rekenkameronderzoek voorbereiding op invoering Omgevingswet
De Rekenkamercommissie heeft in september/oktober 2020 onderzoek gedaan naar de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet in Stichtse Vecht. De hoofdvraag daarbij was: Welke activiteiten heeft Stichtse Vecht genomen ofwel gepland ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet en welke lessen kunnen hieruit getrokken worden met het oog op de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet? De Rekenkamer geeft een presentatie over het onderzoek en de uitkomsten hiervan.

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021-2025
De raad wordt geadviseerd over het Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken dit is de basis voor het beleid op de aanpak en keuze voor het veilig functioneren en in stand houden van de kapitaalgoederen 'civiele kunstwerken'. Onder civiele kunstwerken worden met name bruggen, kademuren, tunnels, geluidsschermen en duikers verstaan.

Beleidsplan Waardevol Toerisme
Het collegewerkprogramma heeft als ambitie het behoud en de ontwikkeling van Stichtse Vecht als een aantrekkelijke gemeente om in te werken, te wonen en te ontspannen. De gemeente kiest voor een integrale aanpak voor recreatie en toerisme met een focus op kwaliteitstoerisme, passend bij de erfgoed-, cultuur- en natuurkwaliteiten. Het Kompas voor Kwaliteitstoerisme is als bouwsteen betrokken bij het opstellen van nieuw beleid. Het Beleidsplan Waardevol Toerisme geeft de visie op de gewenste ontwikkeling voor de periode tot 2030 en een eerste uitvoeringsagenda voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Het voorliggende beleid vormt een actualisatie van het beleidsplan Recreatie en Toerisme Water Verbindt uit 2014.

Commissie Sociaal domein 9 maart

Klik hier voor de agenda en de livestream. De vergadering start om 19:30 uur.

Beleidsplan minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024
Schuldhulpverlening is een wettelijke taak. Het huidige beleidsplan Schuldhulpverlening ging over de periode 2016-2020. In het voorliggende plan zijn minimabeleid en schuldhulpverlening gebundeld in 1 beleidsplan. De raad wordt geadviseerd om de visie, doelstellingen en activiteiten per doelstelling uit het beleidsplan “Samen in actie tegen armoede en schulden – Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024” en om de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Stichtse Vecht 2021 vast te stellen.

Motie verruiming giften toestaan in bijstand
De motie 'verruiming giften toestaan in bijstand' is ingediend in de raad van 26 jaunari 2021 door de partijen: Het Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht en de PVV. De motie is ter bespreking verwezen naar de commissie Sociaal Domein. Tijdens dit agendapunt is er debat, mogelijkheid tot stellen van vragen aan de indieners van de motie. En volgt er een reactie van de wethouder. Daarna volgt de afweging van de indieners om de motie aan te passen om deze al dan niet aan de raad voor te leggen.

Zienswijze Kaderbrief 2022 de GGD regio Utrecht
De raad wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de kaderbrief 2022 van de GGD regio Utrecht. De kaderbrief gaat over de financiele en beleidsmatige kaders omdat deze zijn op hoofdlijnen ongewijzigd gebleven.

Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen
Mogelijkheid tot debat en het stellen van verduidelijkende vragen aan wethouder Veneklaas, op basis van de stand van zaken openstaande moties en toezeggingen.

Motie Streekbelangen: Utrecht West-Regio
De motie roept op om bij het opstellen van de regiovisie en de afspraken over de governance inzake Jeugdzorg en MOBW (Maatschappelijke opvang en beschermd wonen) het zeggenschap en de invloed van Stichtse Vecht voldoende te borgen. De fractie vraagt het college een krachtige inbreng te leveren bij het opstellen van de regiovisie en bij het maken van afspraken onze sturingsfilosofie nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen. Het doel van deze behandeling is debat en de mogelijkheid tot stellen van vragen aan de indieners van de motie. Een reactie van de wethouder op de motie. Daarna volgt de afweging van de indieners om de motie aan te passen en zo mogelijk aan de raad voor te leggen.