Uitstel behandeling bestemmingsplan De Vecht

Voor een zorgvuldige behandeling van het bestemmingsplan ‘De Vecht’ is meer tijd nodig. De stukken hiervoor zijn nog niet gereed voor besluitvorming door het college. Hierdoor is de beoogde behandeling tijdens de commissie fysiek Domein in mei niet haalbaar. Voor 14 april was een informatieve commissie uitgeschreven. Gemeente Stichtse Vecht: 'Omdat het wenselijk is om deze informatieve commissie kort voor de commissiebehandeling fysiek domein in mei te houden is besloten om deze informatieve commissie te annuleren. In overleg met de ambtelijke organisatie en het presidium zal de griffie een nieuwe planning opstellen.'