Maarssen 2000 teleurgesteld over persbericht college van B&W

Op woensdag 11 december stuurde het college van B&W van Stichtse Vecht een persbericht de wereld in over de verkoop van Beek en Hof in Loenen. De tekst daarvan schoot de fractie van Maarssen 2000 in het verkeerde keelgat.
De fractievoorzitter van Maarssen 2000, Ron Druppers, heeft inmiddels via de griffie een brief aan het college gestuurd waarin hij om een rectificatie van het persbericht vraagt. Waar gaat het om? Op 2 december was er een besloten vergadering van de werksessie met als onderwerp: Verkoop Beek en Hof (Peiling). Zoals normaal is bij dit soort onderwerpen is één lid per fractie aanwezig als deelnemer aan deze werksessie. Op 4 november werd de fractievoorzitter van Maarssen 2000 door de griffier gebeld dat het college de opgelegde geheimhouding wilde opheffen met ingang van 11 december en of hij ermee akkoord kon gaan dat dit punt diezelfde avond als extra agendapunt op de agenda gezet werd. Dit omdat de eerstvolgende vergadering pas weer op 16 december zou zijn. Gezien het feit dat Maarssen 2000 altijd voor zoveel mogelijk openheid is heeft Ron Druppers daar dan ook mee ingestemd. Op woensdag 11 december kwam het college inderdaad naar buiten met wat zij de werksessie had meegedeeld. De conclusie die het college echter trok over wat er tijdens de besloten bijeenkomst gebeurde is de fractie van Maarssen 2000 in het verkeerde keelgat schoot. Daarom heeft Ron Druppers namens zijn fractie de volgende mail naar het college gestuurd. Beste Jelle, griffie, Ik wil hierbij aangeven dat ik grote moeite heb met de eerste zin in het persbericht over de verkoop van Beek en Hof in Loenen, "Het college van B&W en de gemeenteraad kiezen unaniem voor het plan met het rustige, monumentale en toegankelijke karakter.”. „De gemeenteraad” heeft nog helemaal nergens voor gekozen. Het is in een raadscommissie besproken en voor zover mij bekend neemt een raadscommissie geen besluiten maar geeft adviezen aan de raad! Voor de volledigheid hieronder de tekst uit de gemeentewet: Artikel 82 1. De raad kan raadscommissies instellen die besluitvorming van de raad kunnen voorbereiden en met het college of de burgemeester kunnen overleggen. ………... Nergens wordt er gesproken over besluitvorming in raadscommissies. In dit specifieke geval is het zo dat behalve het fractielid dat aanwezig was op de Werksessie (een raadscommissie zoals bedoeld in artikel 82 lid 1 gemeentewet) geen der fractieleden zelfs maar op de hoogte was van wat er op 2 december besproken is. Binnen mijn fractie wordt opgelegde geheimhouding zeer serieus genomen en wordt daar zelfs in de beslotenheid van de fractie niet over gepraat. De mening van een individueel fractielid naar buiten te brengen in een persbericht als zijnde een "unanieme keuze van college en raad" is bezijden de waarheid en geeft een verkeerd beeld. Het valt binnen mijn fractie de laatste tijd steeds vaker op dat het college persberichten doet uitgaan die, of stellen dat de raad al met een voorstel akkoord is gegaan, of dit in ieder geval insinueren, terwijl de raad zich daar nog over uit moet spreken. Wij vinden dit ongewenst en ongepast. De inwoners worden daarmee op het verkeerde been gezet en dat kan volgens ons nooit de bedoeling van dit "open en transparante" college zijn. Ik verzoek je deze mail per omgaande door te sturen naar het college, met daarbij aan het college het verzoek een en ander te rectificeren." Maarssen 2000 wacht de reactie van het college af. Wordt vervolgd.